۱۸۹۸ مناقصه – دانشگاه علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي‌ درماني تهران- عملیات خاکبرداری

«آگهي  مناقصه عمومي»  دانشگاه علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي‌ درماني تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند صرفا در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كد شناسه ۱۲۲۳ […]

«آگهي  مناقصه عمومي» 

دانشگاه علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي‌ درماني تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند صرفا در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كد شناسه ۱۲۲۳ بانك ملت نزد شعبه هجرت در وجه مديريت نظارت و توسعه دانشگاه، جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمايند.

موضوع

نام واحد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه/مزایده‌(ريال)

مهلت توزيع اسناد

جلسه توجیهی

زمان اخذ پيشنهادات

زمان‌ بازگشايي پاكات

مناقصه عمومی یک مرحله ایی

عملیات خاکبرداری و تسطیح اراضی بیمارستان جدید شریعتی واقع در منطقه ۲۲ تهران

بیمارستان دکتر شریعتی

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

از روز سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۴٫۸

لغايت دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ ساعت :۱۵۱۵

 

 

 

 

 

 

روز دوشنبه 

۹۵٫۰۴٫۲۱ طبقه همکف اتاق G6 لازم به ذکر است حضور در جلسه الزامی میباشد.

یکشنبه

۱۳۹۵٫۴٫۲۷ساعت ۱۵:۱۵

‌دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸

خرید مواد اولیه غذایی

(۴ قلم)

(برنج گوشت مرغ روغن)

معاونت دانشجویی

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ارائه خدمات درمانی به مددجویان کمپ شفق(مرکز درمان با اگونیست و آنتاگونیست)

معاونت درمان

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آدرس محل دريافت اسناد مناقصه: تهران- بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران- طبقه دوم اداره امور قراردادها

 

 

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مي‌باشد. 

 

 

متقاضیان دریافت اسناد کمپ شفق(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بایستی دارای مجوز MMT باشند.

 

متقاضیان دریافت اسناد خرید مواد اولیه غذایی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بایستی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح باشند.

 

شرکتهای متقاضی دریافت اسناد خاکبرداری بیمارستان دکتر شریعتی بایستی دارای برگ تشخیص صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه ۵ ابنیه و یا راه و باند را داشته باشند.

 

 

سایت مدیریت نظارت و اداره امور عمومی http://vcmdrp.tums.ac.ir صرفا جهت رویت  

 

تذكر: سپرده قابل ‌قبول براي شركت در مناقصه/مزایده واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌درماني تهران