۱۸۹۸ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی ساوه – امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت زرندیه

اگهی  مناقصه عمومی يك مرحله‌اي نوبت اول دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت زرندیه را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومییک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد: مهلت فروش اسناد: شنبه۹۵٫۰۴٫۰۵ لغایت شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۲ محل فروش […]

اگهی  مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت اول

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت زرندیه را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومییک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد:

مهلت فروش اسناد: شنبه۹۵٫۰۴٫۰۵ لغایت شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۲

محل فروش اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه – ابتدای خیابانطالقانی ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه واحد اداره خدمات پشتیبانی مراجعه نمایند وبا ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت و نیز ارائه فیش واریز به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال (دویست هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۸۶۵۲۶۹۰۰۸ نزد بانک ملی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهادات: تا پايان وقت اداري پنجشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۴تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه- ابتدایخیابان طالقانی- ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه – کد پستی:۳۹۱۸۶۹۸۷۸۶(( شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۱۶۳و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۶۹۶۸۸۸۴ ))

ميزانسپرده شركت در مناقصه: مبلغ ۲۵۵٫۴۹۱٫۶۴۰ ریال ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب ۴۹۶۰۵۸۱۹۴۰ (رمز واریز ۳۷۲۸۳)( شباir700120000000004960581940)بانک ملت شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: شنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۶ رأس ساعت۹ صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی: ساوه ابتدای خیابان طالقانی

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن: ۱- ۴۲۲۲۲۰۸۰ ۰۸۶فکس: ۰۸۶۴۲۲۲۳۴۸۸ یا اداره خدمات پشتیبانی به شماره:۴۲۲۱۹۸۴۴تماس و یا به سایت دانشکدهبه نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد.