۱۸۹۸ مناقصه – مدیریت شعب بانک سپه خراسان رضوی- راهبری تاسیسات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی بانک سپه مدیریت شعب بانک سپه خراسان رضوی در نظر دارد عملیات سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای شعب خود واقع در سطح شهر مشهد را به مدت ۲ سال به مبلغ برآوردی ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بشرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: الف) سرویس و […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی بانک سپه

مدیریت شعب بانک سپه خراسان رضوی در نظر دارد عملیات سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای شعب خود واقع در سطح شهر مشهد را به مدت ۲ سال به مبلغ برآوردی ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بشرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

الف) سرویس و نگهداری ساختمانهای بانک سپه احمد آباد، بلوار سجاد و مدرس مشهد با استقرار حداقل ۵ نفر پرسنل بصورت شبانه روزی

ب) سرویس و نگهداری تاسیسات حدود ۹۰ ساختمان در سطح شهر مشهد بصورت سرویس فصلی و بازدیدهای ماهیانه و رفع نواقص اعلامی از طریق ایجاد دفتر و استقرار پرسنل فنی به تعداد مورد نیاز

کلیه شرکت‌های واجد شرایط که دارای حداقل رتبه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی نهاد ریاست محترم جمهوری (ساجار) و سابقه مکفی در امر سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمانهای اداری مشابه را دارند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۰۴٫۱۲ جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس مشهد- میدان طالقانی، مدیریت شعب بانک سپه خراسان رضوی، طبقه دوم، دایره ساختمان مراجعه فرمایند.

 

ضمناً هزینه چاپ آگهی فراخوان بعهده برنده مناقصه می‌باشد.