۱۸۹۸ مناقصه – شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه- خدمات

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ۳/۹۵ نوبت دوم « حفاظت از سفره‌هاي آب زير زميني به منزله حفظ حيات است» ۱-مناقصه‌گذار: شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه به نشاني کرمانشاه، ميدان سپاه پاسداران، بلوار زن تلفن تماس: ۳۸۳۶۰۰۰۴- ۰۸۳ سايت معاملات شرکتwww.kshrw.ir ۲-    مناقصه‌گر:کليه شرکت‌هاي خدماتي داراي گواهينامه صلاحيت انجام کار از اداره تعاون، کار و رفاه […]

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ۳/۹۵

نوبت دوم

« حفاظت از سفره‌هاي آب زير زميني به منزله حفظ حيات است»

۱-مناقصه‌گذار: شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه به نشاني کرمانشاه، ميدان سپاه پاسداران، بلوار زن تلفن تماس: ۳۸۳۶۰۰۰۴- ۰۸۳ سايت معاملات شرکتwww.kshrw.ir

۲-    مناقصه‌گر:کليه شرکت‌هاي خدماتي داراي گواهينامه صلاحيت انجام کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳-موضوع مناقصه: ارائه خدمات در زمينه ايجاد گروه‌هاي گشت و بازرسي و آماربرداري از منابع آب در سطح استان کرمانشاه به شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه

۴- نوع و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع کار مناقصه: واريز نقدي به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یک ميليارد و يکصد ميليون )ريال به حساب سيبا ۲۱۷۵۰۸۳۷۵۱۰۰۳ نزد بانک ملي بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه و يا اخذ ضمانتنامه بانکي به مبلغ فوق‌الذکر به عنوان تضمين فرآيند ارجاع کار طبق شرايط مندرج در مناقصه

۵-محل دريافت اسناد و آخرين مهلت تحويل پاکات پيشنهادي :دريافت اسناد از تاريخ چهارشنبه ۹۵٫۰۴٫۰۲ لغايت يکشنبه ۹۵٫۰۴٫۰۶ از طريق مراجعه به سايت فوق‌الذکر يا طي ساعات اداري به صورت حضوري با ارائه معرفي‌نامه کتبي به امور تدارکات و خدمات پشتيباني شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه به آدرس ذکر شده در بند ۱ مي‌باشد همچنين شرکت‌کنندگان در مناقصه حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ مهلت دارند نسبت به  تکميل اسناد و تحويل آن به دبيرخانه شرکت اقدام و رسيد دريافت نمايند.

۶- گشايش پاکات مناقصه: پاکات پيشنهاد قيمت راس ساعت۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۲۱ بازگشايي خواهد شد .

 

شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه