۱۸۹۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید مولد گازی

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHP-9323105001- T17درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید SHROUD های مولد گازی GT-28001 A~C براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHP-9323105001- T17درخواست شماره:  

موضوع آگهي: خرید SHROUD های مولد گازی GT-28001 A~C

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس