۱۸۹۹ مناقصه – سازمان ثبت احوال- واگذاری خدمات حمل و نقل

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای/نوبت اول فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای واگذاری خدمات حمل و نقل برای انجام مأموریت‌های اداری کارکنان ستاد سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد مناقصه عمومی (واگذاری خدمات حمل و نقل برای انجام مأموریت‌های اداری کارکنان ستاد سازمان) به شماره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. مراحل برگزاری […]

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای/نوبت اول

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای واگذاری خدمات حمل و نقل

برای انجام مأموریت‌های اداری کارکنان ستاد

سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد مناقصه عمومی (واگذاری خدمات حمل و نقل برای انجام مأموریت‌های اداری کارکنان ستاد سازمان) به شماره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱٫ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۹۵٫۰۴٫۰۸

۲٫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ۹۵٫۰۴٫۰۸ لغایت ۹۵٫۰۴٫۱۸

۳٫ مهلت زمانی ارائه کلیه پیشنهادات و اسناد و مدارک مثبته به دبیرخانه واقع در ساختمان شماره ۷ سازمان ثبت احوال کشور: از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر تاریخ ۹۵٫۰۴٫۱۹ لغایت۹۵٫۰۴٫۲۸

۴٫ زمان بازگشایی پاکت‌ها: ۹۵٫۰۴٫۲۹ راس ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع واقع در ساختمان شماره ۱به آدرس بند ۸

۵٫ اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکت‌های الف و ب و ج با شماره ۶۰۹۰۲۲۵۰ تماس گرفته شود

۶٫ میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی در وجه سازمان ثبت احوال کشور

۷٫ نشانی سایت پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir

۸٫ نشانی مناقصه‌گزار : تهران، خیابان امام خمینی نرسیده به خ شیخ هادی، سازمان ثبت احوال کشور کد پستی۱۹۴۱۱-۱۱۳۷۷ 

پستی سازمان ثبت احوال کشور