۱۸۹۹ مناقصه – شركت مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس- خرید فیلتر کمپرسور توربین

                                                                             آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي                                                                                          نوبت اول شركت مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس در نظر داردكالاي موضوع […]

                                                                             آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي                

                                                                         نوبت اول

شركت مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس در نظر داردكالاي موضوع این آگهي را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

۱- موضوع: خريد ۲۱۶۰ عدد فيلتر هواي ورودي كمپرسور توربين GEF9 نيروگاه سيكل تركيبي فارس

۲-تاريخ تحويل: ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱

۳-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه و شرايط آن: مبلغ تضمين شركت در مناقصه۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت يكي از موارد ذيل: الف) ضمانت‌نامه بانكي ب) وجه نقد واريز به شماره حساب شركت. مدرك تضمين مي‌بايستبه همراه مدارك مناقصه تحويل گردد. به تضمين‌هاي مخدوش، تضمين‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و يا نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۴- قيمت اسناد مناقصه : ۴۵۰٫۰۰۰ ريال

۵-مهلت دريافت اسناد مناقصه: ازچهارشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹ لغايت دوشنبه۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴

۶-تاريخ تسليم پيشنهاد: تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۴

۷- تاریخ‌های جلسات بازگشایی پاکت‌های (الف و ب) و(ج) به ترتیب ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۶ و ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸

۸- به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در مناقصه، مخدوش، مشروط، بدون امضاء و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل مي‌شود مطلقاً ترتيب اثر دادهنمي‌شود .

۹-مدارك لازم براي دريافت اسناد مناقصه: ارائه آدرس دقيق مكاتباتي با ذكر كد پستي و شماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فيش بانكي واريزي به مبلغ ۰۰۰‘۴۵۰ ريال به حساب سيبا به شماره۰۱۰۵۶۱۱۷۷۳۰۰۲ نزد بانك ملي ايران شعبه شهرك ولي عصر شيراز و يا حساب جاري ۸۰۹۵۹ نزد بانك تجارت شعبه خيابان فلسطين شيراز كد ۷۸۶۰ به نام شركت مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس .

۱۰-آدرس محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد: شيراز، خيابان ۷ تير(۲۰ متري سينما سعدي )، خيابان هدايت غربي پلاك ۱۱۱ شركت مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس، امور بازرگاني و انبارها تلفن : ۴- ۳۲۳۴۳۱۵۱ فكس: ۳۲۳۰۷۱۸۹ ).

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

هزينه درج دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد .