۱۸۹۹ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- خرید کابل مسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نوبت دوم · مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ·موضوع : شماره مناقصه موضوع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه(ریال) ۶/۹۵ خرید کابل مسی ( ۶*۲ و ۱۰*۲ و ۱۰*۴) پیوست اسناد مناقصه   ·  مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ : ۹۵٫۰۴٫۰۲ لغایت ۹۵٫۰۴٫۰۹ · محل دریافت اسناد مناقصه: · الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت دوم

· مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·موضوع :

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

۶/۹۵

خرید کابل مسی ( ۶*۲ و ۱۰*۲ و ۱۰*۴)

پیوست اسناد مناقصه

 

·  مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ : ۹۵٫۰۴٫۰۲ لغایت ۹۵٫۰۴٫۰۹

· محل دریافت اسناد مناقصه:

· الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۱ امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت

دریافت اطلاعات ۳۳۳۳۴۰۳۹-۰۶۱

· توزیع نیروی برق خوزستانwww.kepdc.co.ir،سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی

اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

· تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه : پایان وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۹

· محل تحویل پاکت های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- طبقه اول اتاق ۱۱۱

·تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ ساعت ۱۴

· مبلغ خرید اسناد مناقصه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

· پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک

بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

· به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

· سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان