۱۹۰۰ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – صورت طبقه بندی بستانکاران

آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند صورت طبقه‌بندی بستانکاران تاجر ورشکسته آقای کامران نوشادتهیه و تنظیم گردیده و درشعبه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهد قرنی- مجتمع قضایی شهید بهشتی- طبقه هفتم موجود است. لذا اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضیبصورت مذکور داشته […]

آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران

بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند صورت طبقه‌بندی بستانکاران تاجر ورشکسته آقای کامران نوشادتهیه و تنظیم گردیده و درشعبه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهد قرنی- مجتمع قضایی شهید بهشتی- طبقه هفتم موجود است. لذا اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضیبصورت مذکور داشته باشند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ انتشار، آگهی اعتراض خود را به دفتر شعبه ۸۰ دادگاه عمومی تهران (دادگاه صادر کننده حکم توقف) تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود.

حسین زاده- معاون قضایی اداره کل و مستشار قضائی شعبه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران