۱۹۰۰ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- شرکت ورشکسته پارت پلاست

آگهی مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی شرکت ورشکسته پارت پلاست درنظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۰ و۷۹ فرعی از ۶۹۲۶ اصلی واقع در بخش ۲ تهران به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان  پلاک ۲۶ طبقه سوم جنوبی را از […]

آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی شرکت ورشکسته پارت پلاست درنظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۰ و۷۹ فرعی از ۶۹۲۶ اصلی واقع در بخش ۲ تهران به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان  پلاک ۲۶ طبقه سوم جنوبی را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۱ ساعت ۱۰صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه به فروش برساند:

الف: مشخصات ملک

۱- ملک مورد نظر یک واحد آپارتمان با مساحت ۰۶/۷۶ متر مربع واقع در طبقه سوم جنوبی و دارای یک باب انباری به مساحت ۶۸/۵ مترمربع می‌باشد که ارزش کل ملک برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۵٫۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده .

ب: شرایط شرکت در مزایده

۱-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بعهده خریدار است. ۲- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) به عهده خریدار می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است۳- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵% قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یاچک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.۴- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته پارت پلاست و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۱ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۵- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست و به پیشنهادات مبهممشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶- پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید۷- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.۸- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.۹- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.۱۰- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند. 

کرمانشاهی

 

مستشار قضایی و رییس اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران