۱۹۰۰ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- شرکت ورشکسته آریان کیان

آگهی تجدید مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته «آریان کیان» در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۴٫۲۱روز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس: تهران – خیابان سپبهد قرنی – تقاطع […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته «آریان کیان» در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۴٫۲۱روز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس: تهران – خیابان سپبهد قرنی – تقاطع خیابان سمیه – مجتمع قضایی شهید بهشتی – طبقه هفتم اقدام نماید.

مشخصات اموال:

خودروی سواری سمند سریر مدل ۱۳۸۶ رنگ مشکی (مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری)

شرایط شرکت در مزایده:

۱-فروش نقدی است ۲ کلیه هزینه‌های مربوط به معامله بالمناصفه به عهده طرفین و مراجعه به ادارات ذیربط جهت انتقال اسناد به عهده خریدار می‌باشد ۳ پیشنهاد دهندگان باید حداقل ۱۰% مبلغ پیشنهادی را نقداً فی‌المجلس و الباقی ثمن معامله را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرداخت و نسبت به تحویل مورد مزایده اقدم نمایند ۴ به پیشنهادات مبهم مشروط و خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد ۵ اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ۶ چنانچه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر جبران خسارات وارده نسبت به فروش مجدد اموال مورد مزایده اقدام خواهد شد. ۷- داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر از مورد مزایده می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی: تهران – خیابان سپبهد قرنی – تقاطع خیابان سمیه – مجتمع قضایی شهید بهشتی – طبقه هفتم مراجعه نمایند./ ص

قزلسفلو

مستشار قضائی اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران

 

شعبه چهارم