۱۹۰۰ آگهی- اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- دادنامه

آگهی  ختم پرونده ورشکستگی سلام علیکم دادنامه ورشکستگی آقای محمود نظری پارسا فرزند بهرامعلی به شماره شناسنامه ۴۲۲۴و شماره ملی ۰۰۷۳۸۳۱۸۹۱متولد ۵۵٫۰۹٫۲۹ صادره از تهران  به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۰۹۲۱ مورخه ۹۵٫۰۹٫۳۰ نقض گردیده است و پرونده ورشکستگی ورشکسته یاد شده در این اداره مختومه شده است .                                                             […]

آگهی  ختم پرونده ورشکستگی

سلام علیکم

دادنامه ورشکستگی آقای محمود نظری پارسا فرزند بهرامعلی به شماره شناسنامه ۴۲۲۴و شماره ملی ۰۰۷۳۸۳۱۸۹۱متولد ۵۵٫۰۹٫۲۹ صادره از تهران  به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۰۹۲۱ مورخه ۹۵٫۰۹٫۳۰ نقض گردیده است و پرونده ورشکستگی ورشکسته یاد شده در این اداره مختومه شده است .

                                                            مدینه‌ای

                                مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

 

                                                          شعبه سوم