۱۹۰۰ مزایده – شركت آب منطقه‌اي تهران – اقلام مازاد

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش اقلام باقیمانده سد طالقان و انبار آلوئک نوبت اول شركت آب منطقه‌اي تهران در نظر دارد برخی اقلام مازاد خود با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بفروش برساند، لذا کلیه مزایده‌گران محترم می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت فهرست و […]

آگهی تجدید مزایده عمومی

فروش اقلام باقیمانده سد طالقان و انبار آلوئک

نوبت اول

شركت آب منطقه‌اي تهران در نظر دارد برخی اقلام مازاد خود با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بفروش برساند، لذا کلیه مزایده‌گران محترم می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت فهرست و مشخصات کلیه کالاها و اقلام موضوع مزایده با کد شناسه ۱۰۰۹۵۱۰۲۵۰۰۰۰۰۱ به وب گاه سامانه یاد شده به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

۱-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه مزایده‌های الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، رمزگشایی پیشنهادات، اعلام برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می‌پذیرد، لذا کلیه شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست صرفاً ظرف مهلت‌های تعیین شده در پایگاه فوق و با استفاده از امضای الکترونیکی، نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام نمایند.

۲-شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نامه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره‌های دفتر ثبت نام به شماره ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ یا مرکز تماس به شماره ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.

۳- پیشنهاد می‌گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از محل و نوع اقلام موضوع مزایده بازدید بعمل آید.

۴- کلیه مزایده‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به منظور شرکت در مزایده الکترونیکی با شماره تلفن ۸۸۹۵۲۱۶۳ تماس حاصل نمایند. همچنین علاوه بر سامانه یاد شده مراتب از طریق سایتهای الکترونیکی ذیل نیز قابل رویت می‌باشد:

 www.lets.mporg.ir  و  www.Thrw.ir  

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران