۱۹۰۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید هشتگرد- خرید

آگهی فراخوان فروش عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۳-۴-۹۵ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه کمیته ارزیابی قیمت های کارشناسی به نامه شماره‌های (۱۳۷۸/۹۵/ص مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶) و(۲۰۹۷/۹۵/ص مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲)و(۵۰۸۵/۹۵/ص مورخ ۲۲/۳/۹۵)و(۲۹۳۹۲/۹۴/ص مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۴)و(۲۹۳۹۲/۹۴/ص مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۴) نسبت به فروش قطعات تجاری، صنعتی، واحدمسکونی در شهرجدید هشتگرد با کاربریهای به شرح […]

آگهی فراخوان فروش عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۳-۴-۹۵

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه کمیته ارزیابی قیمت های کارشناسی به نامه شماره‌های (۱۳۷۸/۹۵/ص مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶) و(۲۰۹۷/۹۵/ص مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲)و(۵۰۸۵/۹۵/ص مورخ ۲۲/۳/۹۵)و(۲۹۳۹۲/۹۴/ص مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۴)و(۲۹۳۹۲/۹۴/ص مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۴) نسبت به فروش قطعات تجاری، صنعتی، واحدمسکونی در شهرجدید هشتگرد با کاربریهای به شرح جدول ذیل با مبلغ كارشناسي پایه (کمیته ارزیابی قیمت‌های کارشناسی)از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد فراخوان:

    ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می‌آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر ۶۵ محور تهران قزوین، فاز۲، محله ۴ کد پستی ۳۳۶۱۹۱۳۱۱۱در ساعات اداری از مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۴٫۲۰ در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات  پيشنهادات قيمت  تا ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۰۲ دبیر خانه شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۱:۰۰روز شنبه مورخ۹۵٫۰۵٫۰۲ در اتاق کنفرانس مدیرعامل می‌باشد.

تبصره ۱: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

تبصره۲: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت‌کننده در مزایده مورد قبول نمی‌باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان:   .

اصل فیش یا ضمانت‌نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۶۹۰۶۳۷۴۱۹۹  بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه‌ای معادل ۱۰ % قیمت  پیشنهادی خود را بابت هر قطعه بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند).

قیمت فروش اسناد فراخوان ۰۰۰ر۵۰۰ریال و به حروف پانصد هزار ریال است که بصورت نقدی توسط واحد مالی دریافت می‌گردد.

هزینه آگهی بر عهده برنده و یا برندگان مزایده می‌باشد.

 

همچنین این فراخوان درپایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir قابل مشاهــــده می‌باشد.

 ردیف فاز   محله  کاربری  شماره قطعه   مساحت   قیمت نقدی پیشنهادی  قیمت اقساطی پیشنهادی
۱ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه اول جنوبی ۸۶/۶۷ ۰۰۰ر۳۶۵ر۸۲۳ ۰۰۰ر۳۷۰ر۹۵۳
۲ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه اول وسط ۹۷/۱۸ ۰۰۰ر۲۱۰ر۹۲۳ ۰۰۰ر۹۸۰ر۰۶۸ر۱
۳ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه اول شمالی ۸۶/۸ ۰۰۰ر۶۰۰ر۸۲۴ ۰۰۰ر۸۰۰ر۹۵۴
۴ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه دوم جنوبی ۸۶/۶۷ ۰۰۰ر۰۳۰ر۷۸۰ ۰۰۰ر۰۳۵ر۹۱۰
۵ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه دوم وسط ۹۷/۱۸ ۰۰۰ر۶۲۰ر۸۷۴ ۰۰۰ر۳۹۰ر۰۲۰ر۱
۶ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه دوم شمالی ۸۶/۸ ۰۰۰ر۲۰۰ر۷۸۱ ۰۰۰ر۴۰۰ر۹۱۱
۷ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه سوم جنوبی ۹۱/۰۵ ۰۰۰ر۹۲۵ر۷۷۳ ۰۰۰ر۳۹۵ر۹۰۱
۸ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه سوم وسط ۹۷/۱۸ ۰۰۰ر۰۳۰ر۸۲۶ ۰۰۰ر۰۸۲ر۹۶۲
۹ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه سوم شمالی ۹۱/۱۸ ۰۰۰ر۰۳۰ر۷۷۵ ۰۰۰ر۶۸۲ر۹۰۲
۱۰ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه اول جنوبی ۹۱/۶ ۰۰۰ر۲۰۰ر۸۷۰ ۰۰۰ر۶۰۰ر۰۰۷ر۱
۱۱ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه اول وسط ۹۴۰ر۱۰۱ ۰۰۰ر۴۳۰ر۹۶۸ ۰۰۰ر۳۴۰ر۱۲۱ر۱
۱۲ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه اول شمالی ۷۴ر۹۱ ۰۰۰ر۵۳۰ر۸۷۱ ۰۰۰ر۱۴۰ر۰۰۹ر۱
۱۳ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه دوم جنوبی ۶ر۹۱ ۰۰۰ر۴۰۰ر۸۲۴ ۰۰۰ر۸۰۰ر۹۶۱
۱۴ ۳ ۳ واحد مسکونی  طبقه دوم وسط ۹۴ر۱۰۱ ۰۰۰ر۴۶۰ر۹۱۷ ۰۰۰ر۳۷۰ر۰۷۰ر۱
۱۵ ۳ ۳ واحد مسکونی طبقه دوم شمالی ۷۴ر۹۱ ۰۰۰ر۶۶۰ر۸۲۵ ۰۰۰ر۲۷۰ر۹۶۳
۱۶ ۳ ۳ واحد  مسکونی طبقه سوم جنوبی ۹۸ر۹۵ ۰۰۰ر۸۳۰ر۸۱۵ ۰۰۰ر۲۰۲ر۹۵۰
۱۷ ۳ ۳ واحد  مسکونی طبقه سوم وسط ۹۴ر۱۰۱ ۰۰۰ر۴۹۰ر۸۶۶ ۰۰۰ر۲۰۶ر۰۰۹ر۱
۱۸ ۳ ۳ واحد  مسکونی طبقه سوم شمالی ۱۲ر۹۶ ۰۰۰ر۰۲۰ر۸۱۷ ۰۰۰ر۵۸۸ر۹۵۱
۱۹ ۴ ــ  صنعتی   ۷ ۶۷۹/۲۲ ۰۰۰ر۵۰۰ر۹۸۰ر۱۶ ۶۸۰ر۲۰۱ر۹۱۲ر۱۸
۲۰ ۳ ۹  تجاری   ۱ ۲۵۷۵/۲۳ ۰۰۰ر۰۵۰ر۱۳۳ر۹۰ ۶۸۷ر۰۱۰ر۶۳۹ر۱۰۲

 

ردیف

فاز

کاربری

 شماره قطعه

 مساحت

 قیمت نقدی 

۵۰%  نقدالباقی اقساط ۳۶ ماهه

۳۰% نقد الباقی اقساط ۴۸  ماهه

 قیمت اقساطی

قیمت اقساطی

۲۱

۷

تجاری

A1

۵۳۴

۰۰۰ر۰۰۰ر۶۸۰ر۱۰

۰۰۰ر۲۰۰ر۶۴۱ر۱۱

۰۰۰ر۲۴۰ر۴۷۴ر۱۲