۱۹۰۰ مزایده – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس- فروش آپارتمان

((آگهي مزايده عمومي به شماره ۷/۹۵/ز)) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در نظر دارد به استناد مصوبه شماره۱۲۶۹۷ مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۰ هیأت امناء دانشگاه، مجتمع مسکونی بهاران شامل ۲۲ دستگاه آپارتمان به شرح جدول ذیل و دارای سندهای مالکیت مجزا واقع در جزیره کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک ۵A را به صورت یکجا […]

((آگهي مزايده عمومي به شماره ۷/۹۵/ز))

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در نظر دارد به استناد مصوبه شماره۱۲۶۹۷ مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۰ هیأت امناء دانشگاه، مجتمع مسکونی بهاران شامل ۲۲ دستگاه آپارتمان به شرح جدول ذیل و دارای سندهای مالکیت مجزا واقع در جزیره کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک ۵A را به صورت یکجا و با اموال موجود در مجتمع که لیست آن به صورت ضمیمه در اسناد مزایده ارائه شده است را به فروش برساند.

شرایط پرداخت بهاء موضوع مزایده به صورت نقدی و حداکثر ظرف مدت هفت روز اداری پس از ابلاغ به برنده مزایده خواهد بود.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت دعوت بعمل مي‌آيد در زمانهاي ذيل جهت توزيع و اعاده اسناد مزايده مراجعه نمايند:

ردیف

پلاک ثبتی

طبقه

موقعیت

مساحت(مترمربع)

نوع کاربری

آدرس

۱

۹۰۸۲/۵۶۲۱

اول

جنوب غربی

۰۹/۸۵

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۲

۹۰۸۳/۵۶۲۱

اول

شمال غربی

۰۹/۸۵

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۳

۹۰۸۴/۵۶۲۱

اول

شمال شرقی

۰۳/۸۵

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۴

۹۰۸۵/۵۶۲۱

اول

جنوب شرقی

۰۳/۸۵

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران   

۵

۹۰۸۶/۵۶۲۱

دوم

جنوب غربی

۷۱/۸۸

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۶

۹۰۸۷/۵۶۲۱

دوم

شمال غربی

۱۸/۸۵

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۷

۹۰۸۸/۵۶۲۱

دوم

شمال شرقی

۶۰/۸۴

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۸

۹۰۸۹/۵۶۲۱

دوم

جنوب شرقی

۶۵/۸۸

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۹

۹۰۹۰/۵۶۲۱

سوم

جنوب غربی

۸۲/۸۷

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۰

۹۰۹۱/۵۶۲۱

سوم

شمال غربی

۴۲/۸۸

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۱

۹۰۹۲/۵۶۲۱

سوم

شمال شرقی

۳۶/۸۸

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۲

۹۰۹۳/۵۶۲۱

سوم

جنوب شرقی

۷۶/۸۷

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۳

۹۰۹۴/۵۶۲۱

چهارم

جنوب غربی

۷۷/۸۳

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۴

۹۰۹۵/۵۶۲۱

چهارم

شمال غربی

۱۸/۸۶

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۵

۹۰۹۶/۵۶۲۱

چهارم

شمال شرقی

۱۲/۸۶

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۶

۹۰۹۷/۵۶۲۱

چهارم

جنوب شرقی

۷۱/۸۳

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۷

۹۰۹۸/۵۶۲۱

پنجم

جنوب غربی

۴۵/۹۲

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۸

۹۰۹۹/۵۶۲۱

پنجم

شمال غربی

۴۵/۹۲

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۱۹

۹۱۰۰/۵۶۲۱

پنجم

شمال شرقی

۳۹/۹۲

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۲۰

۹۱۰۱/۵۶۲۱

پنجم

جنوب شرقی

۳۹/۹۲

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۲۱

۹۱۰۲/۵۶۲۱

ششم

جنوبی

۹۳/۱۱۹

مسکونی

کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۲۲

۹۱۰۳/۵۶۲۱

ششم

شمالی

۰۸/۱۲۱

مسکونی

 کیش، فاز ۲ صدف،  بلوک A5 ، مجتمع بهاران  

۲۳

قیمت پایه مجتمع بهاران شامل ۲۲ دستگاه آپارتمان به مشخصات فوق جمعاً -۶۸٫۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲۴

قیمت پایه کلیه اموال موجود در مجتمع بهاران جمعاً -/۴۵۹٫۶۵۰٫۰۰۰ریال

۲۵

قیمت پایه کل شامل قیمت املاک و اموال مجتمع بهاران (جمع ردیف ۲۳ و ۲۴) جمعاً -/ ریال۶۹٫۳۷۹٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

         توزيع اسناد مزايده: ‌از تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۸ لغايت ۹۵٫۰۴٫۱۵به مدت هشت روز از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز به آدرس http://behin.sums.ac.ir قابل دریافت می‌باشد، ضمناً اسناد مربوطه در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  نیز ثبت گرديده است.

         اعاده اسناد مزايده:از تاريخ ۹۵٫۰۴٫۱۶لغايت ساعت ۱۵:۰۰ روز ۹۵٫۰۴٫۲۶ به مدت یازده روز در محل دفتر مدیریت حراست دانشگاه، واقع در بلوار كريم خان زند، روبروي خيابان فلسطين، طبقه هشتم ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي‌باشد.

         مبلغ تضمين سپرده شركت در مزايده: سپرده شرکت در مزايده معادل -/۲٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۶۸/۱۵۱۲۷۲۵۸ به کدشناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت.

         بازدید  از ملک از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۸ لغایت ۹۵٫۰۴٫۲۶، در روزهای اداری و ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ و ۱۷:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ پس از هماهنگی تلفنی با آقای اسداله سالاری به شماره تماس ۰۹۱۳۴۴۸۱۲۴۶ و ۰۷۶۴۴۴۶۶۲۰۰به عنوان نماینده دانشگاه مستقر در جزیره کیش امکان پذیر می‌باشد.

         محل بازگشايي پاكتها: مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه علوم پزشکی شیراز، واقع در خیابان زند، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول      

         زمان بازگشايي پاكتها: در بازه زمانی ۹۵٫۰۴٫۲۷ لغایت ۳۰/۴/۹۵ ./ب۵/۴

 

                                                                  مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شيراز