۱۹۰۰ مناقصه – شهرداری یزد- واگذاری کلیه امور

«آگهي مناقصه عمومي » موضوع مناقصه: واگذاري كليه امورمربوط به دبيرخانه شهرداري مركز، منطقه يك، منطقه دو و منطقه سه به بخش خصوصي ۱)  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  مي‌باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد […]

«آگهي مناقصه عمومي »

موضوع مناقصه: واگذاري كليه امورمربوط به دبيرخانه شهرداري مركز، منطقه يك، منطقه دو و منطقه سه به بخش خصوصي

۱)  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  مي‌باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت‌نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

۲)  مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰درصد مبلغ قرارداد مي‌باشد.

۳)  پیش پرداخت: شهرداری می‌تواند ۲۵ درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.

۴)  نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری یزد تأمین اعتبار می‌شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸ می‌باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸در دفتر قائم مقام شهرداری یزد مفتوح مي‌شود.

محل انجام كار: شهرداري مركز و مناطق 

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان می‌بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir  فرم  پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۶۰۰٫۰۰۰  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره ۲۰۹۱۵۲۱۰۰۰ نزد بانك تجارت ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده‌هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري يزد