۱۹۰۰ مناقصه – شهرداری یزد- خدمات بیمه ای

« آگهي مناقصه عمومي »    موضوع مناقصه: انجام كليه خدمات بيمه‌اي شهرداري‌هاي استان يزد و سازمانهاي وابسته ۱) مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مي‌باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه […]

« آگهي مناقصه عمومي » 

 

موضوع مناقصه: انجام كليه خدمات بيمه‌اي شهرداري‌هاي استان يزد و سازمانهاي وابسته

۱) مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مي‌باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

۲)   مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ۱۰درصد مبلغ قرارداد مي‌باشد.

۳)پیش پرداخت: شهرداری می‌تواند  ۲۵ درصد مبلغ كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي‌شود.

۴)نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری ها تأمین اعتبار می‌شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸می‌باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ مي‌باشد و كليه پيشنهادات در ساعت۱۱صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ در دفتر قائم مقام شهرداری یزد مفتوح مي‌شود.

محل انجام كار: استان يزد                               

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می‌بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد ، با مراجعه به سایت www.yazd.ir  فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نموده و در صورت تمايل جهت شركت در مناقصه پس از واريز وجه به شماره حساب ذيل به امور قراردادهاي شهرداري يزد به آدرس : يزد ـ ميدان آزادي ـ خيابان شهيد مطهري مراجعه يا به صورت مكتوب آدرس ايميل خود را اعلام تا  فايل مربوطه ارسال شود .

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره ۲۰۹۱۵۲۱۰۰۰ نزد بانك تجارت

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده‌هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

« روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد »