۱۹۰۰ مناقصه – شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب- خدمات بازرسی

آگهي ارزيابي کيفي مناقصه‌گران شماره مجوز:۱۴۸۸ . ۱۳۹۵ نوبت اول موضوع  مناقصه: مناقصه عمومي يک مرحله‌اي شماره ۴۴۰/۹۵ مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در مناطق عملياتي شرکت بهره‌برداري نفت و گاز غرب مناقصه‌گزار: شرکت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس کرمانشاه، ميدان نفت ، بلوار زن ، پلاک ۴۲ کد پستي ۶۷۱۴۶۷۷۷۴۵ […]

آگهي ارزيابي کيفي مناقصه‌گران

شماره مجوز:۱۴۸۸ . ۱۳۹۵

نوبت اول

موضوع  مناقصه: مناقصه عمومي يک مرحله‌اي شماره ۴۴۰/۹۵ مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در مناطق عملياتي شرکت بهره‌برداري نفت و گاز غرب

مناقصه‌گزار: شرکت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس کرمانشاه، ميدان نفت ، بلوار زن ، پلاک ۴۲ کد پستي ۶۷۱۴۶۷۷۷۴۵ تلفن ۳۸۳۷۴۱۸۰-۰۸۳ شماره تلفن ۰۸۳۳۸۳۹۱۵۴۱- ۰۸۳۳۸۳۷۴۱۸۰ آدرس سايت رسمي شرکتWWW.WOGPC.IR

شرح مختصر کار: خدمات بازرسي و حفاظت فني حين بهره‌برداري، خدمات بازرسي کالا، خدمات آزمون‌هاي غير مخرب (شامل پرتونگاري، التراسونيک، DCVG/CIPS , PAUT/TOFD و…) مورد نياز خطوط لوله، تاسيسات واحد بهره‌برداري، تاسيسات جانبي، تسهيلات سرچاهي و خطوط لوله جرياني و انتقال نفت و گاز در نواحي عملياتي شرکت بهره‌برداري

نفت و گاز غرب

مبلغ برآورد اوليه : برآورد تقريبي پروژه ۱۰٫۴۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰کرمانشاه و ايلام و لرستان به مدت ۱۲ ماه شمسي

تضمين شرکت در مناقصه: تضمين معتبر شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۲۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ريال  

پيش پرداخت: پرداخت به ميزان ده درصد مبلغ اولين پيمان در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر به پيمانکار برنده

نحوه شرکت در مناقصه: مناقصه‌گران مي‌بايست درخواست شرکت در مناقصه خود را از طريق پست الکترونيک رسمي شرکت متقاضي، حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به آدرس الکترونيکي West.Oilcompany@chmail.ir مربوط به امور حقوقي و قرارداد ها ارسال نمايند.

 پس از پايان مهلت دريافت درخواست‌ها، فرم استعلام ارزيابي کيفي از طريق پست الکترونيک براي متقاضي ارسال مي‌گردد . متقاضي بايد مستندات زير را بصورت برابر با اصل شده در يکي از دفاتر اسناد رسمي به پيوست استعلام ارزيابي کيفي (تکميل و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز) و به شرح مندرج در آن در موعد مقرر تحويل نمايد:

۱- اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات مربوط به انتخاب مديران و صاحبان امضاء اسناد تعهد آور شرکت مناقصه‌گر، شناسه ملي و گواهينامه موديان مالياتي ۲- پروانه بازرسي و تاييد صلاحيت در زمينه هاي بازرسي فني مخازن تحت فشار و بازرسي جوش از سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ۳- نمونه قرارداد ۴ -نمونه حسن سابقه ۵- گواهينامه‌هاي ISO و HSE  معتبر ۶- مستندات مربوط به توان مالي (به شرح مندرج در فرم استعلام ارزيابي کيفي)

روابط عمومي شرکت بهره‌برداري نفت و گاز غرب 

نوبت اول : ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸

نوبت دوم :۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵