۱۹۰۰ مزایده – اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان- فروش قطعه زمین

آگهي تجديد مزايده عمومي يك مرحله‌اي   به شماره ۰۱/۷۵/۹۵ ( نوبت اول )   * موضوع مزايده : مزايده واگذاري و فروش يك سهم و يك چهارم سهم يك قطعه زمين  ( به مساحت  تقريبي يازده هزار مترمربع ) از ۴۲ سهم از ۵۰ سهم از ۶۲۶ سهم مشاع اراضي مزروعي از ۹۶ شعير […]

آگهي تجديد مزايده عمومي يك مرحله‌اي

 

به شماره ۰۱/۷۵/۹۵ ( نوبت اول )

 

* موضوع مزايده : مزايده واگذاري و فروش يك سهم و يك چهارم سهم يك قطعه زمين  ( به مساحت  تقريبي يازده هزار مترمربع ) از ۴۲ سهم از ۵۰ سهم از ۶۲۶ سهم مشاع اراضي مزروعي از ۹۶ شعير ششدانگ قريه اوچ تپه ، پلاك ۱۲۷ دهستان سيمينه رود ، بخش چهار همدان ( جاده همدان – سنندج ) ، با كاربري كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي 

*مهلت و محل دريافت اسناد : تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۰به آدرس : اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان واقع در بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي – نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي ( امور اداري ) مراجعه نمايند .

*مهلت تحويل پيشنهادها : ساعت ۱۴ روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۰، به آدرس صدرالاشاره

*زمان و محل بازگشايي پيشنهادها : ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۱در سالن جلسات اداره كل (طبقه سوم )به آدرس صدرالاشاره

  * قيمت كارشناسي : مبلغ  ۱٫۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

* تضمين شركت در مزايده : مبلغ ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ميليون ريال بصورت فيش واريزي به حساب شماره ۲۱۷۶۳۷۵۶۰۶۰۰۵ نزد بانك ملي شعبه مهديه همدان به نام اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان همدان پرداخت و رسيد آن در پاكت الف قرار گيرد و يا به صورت ضمانتنامه بانكي به مدت اعتبار سه ماه و يا چك بانكي تضميني در وجه اداره كل

*متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مي توانند به به سايت http://icts.mporg.ir و www.hamedan.rmto.ir يا به آدرس فوق مراجعه نمايند . 

 

                             اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان

 

     دبيرخانه كميسيون معاملات