۱۹۰۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- THERMOWELL

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHP-9523107002- T14درخواست شماره:   موضوع آگهي: THERMOWELL براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHP-9523107002- T14درخواست شماره:  

موضوع آگهي: THERMOWELL

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس