۱۹۰۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان – اجرای خطوط انتقال و پمپاژ

                آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره مناقصه : ۹۵۳۰۱۱ مرحله اول – نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه‌ی ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه بر اساس فهرست بهای سال ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک […]

                آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۵۳۰۱۱

مرحله اول – نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه‌ی ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه بر اساس فهرست بهای

سال ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به

همكاري دارند واگذار نماید.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

– انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰ % مبلغ برآورد هر مناقصهو ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاهضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به

شرکت تسلیم نماید.

-کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۲جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شرکت واقع در 

همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند.

۱٫ پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور:www.iets.mporg.ir

۲٫ شرکت آب وفاضلاب روستائی استان همدان:www.Abfarhamedan.ir

– شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد.

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۳ لغایت پایان وقت اداریمورخ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۴ بوده و به پيشنهادات

واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۶ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق

کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار براساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه

وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از

موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا(ماه)

مبلغ اوليه(ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خطوط انتقال و پمپاژ

النجه گنجه

اسدآباد

۳

۲۰٫۸۲۰٫۲۵۶٫۲۵۸

ندارد

۱٫۰۴۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

 

بدون آب، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی استان همدان