۱۹۰۰ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- خرید علوفه دام

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره۹۵/۲۷- نوبت دوم موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خرید علوفه دام مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: ۱-آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن […]

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره۹۵/۲۷- نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خرید علوفه دام مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از طریق اشخاص

حقیقی و حقوقی واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

۱-آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  .          

۲- شماره تلفن مناقصه‌گزار: ۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶داخلي۲۴۴۶ نمابردبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

۳-موضوع مناقصه: خرید علوفه دام

۴-مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي‌نامه مهر و امضاء شده از سوي شركت.

۵-آدرس محل تحويل اسناد مناقصه: کرج  حصارک  سه راه پست خانه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

۶- محل برگزاري مناقصه: اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني.

۷-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ریال مي‌باشد.

۸- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۱ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۳ می‌باشد.

۹-مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت

اداري روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۳می‌باشد.

۱۰-زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۱۴

        ۱۱ – متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ويا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در

دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و

با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.

۱۲- حضور نمايندگان اشخاص حقیقی و حقوقی با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

۱۳- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .