دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران

دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران مصوب مورخ۱۴/۱۲/۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۴۵ ماده و ۲۴ تبصره ماده ۳۵– اتاق پایاپای طی روز کاری دوم پس از آخرین روز معاملاتی اقدامات زیر را انجام می‌دهد. ۱) حجم قابل تحویل توسط شرکت ملی […]

دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران

مصوب مورخ۱۴/۱۲/۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۴۵ ماده و ۲۴ تبصره

ماده ۳۵ اتاق پایاپای طی روز کاری دوم پس از آخرین روز معاملاتی اقدامات زیر را انجام می‌دهد.

۱) حجم قابل تحویل توسط شرکت ملی نفت ایران براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(جمع قراردادهاي انصراف داده شده توسط خريداران) (خالص فروش شركت ملي نفت ايران طب دوره معاملاتي) = حجم قابل تحويل

۲) حجم مورد درخواست جهت تحويل از سوي خريداران براساس فرمول زير محاسبه مي‌شود:

(جمع قراردادهاي انصراف داده شده توسط خريداران) (جمع دارايي خريداران در پايان روز معاملاتي)

۳) درصورتی که حجم قابل تحویل بزرگ‌تر یا مساوی حجم مورد درخواست باشد به کل حجم مورد درخواست، تحویل فیزیکی تخصیص می‌یابد و قراردادهای سلف موازی استاندارد انصراف داده شده از سوی خریدار و فروشنده بر اساس بند ۵ این ماده تسویه نقدی می‌شوند.

۴) در صورتی که حجم قابل تحویل کوچک‌تر از حجم مورد درخواست باشد، تحویل فیزیکی به خریداران براساس اولویت زمانی انجام می‌شود. در این حالت قراردادهای سلف موازی استاندارد انصراف داده شده از سوی خریدار و فروشنده و هم‌چنین قراردادهای سلف موازی استاندارد که براساس اولویت زمانی، تحویل فیزیکی به آن‌ها تخصیص نیافته است، براساس بند ۵ این ماده تسویه نقدی می‌‌شود.

۵) اتاق پایاپای ارزش قراردادهای سلف موازی استانداردی را که تسویه نقدی می‌شنود، براساس قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی (حاصل ضرب اندازه قرارداد در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی) محاسبه و معادل آن از حساب عملیاتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران کسر و به تفکیک به حساب عملیاتی کارگزار مربوط به هر خریدار واریز می‌كند.

تبصره ۱: در صورت امکان خرید از طریق چند کارگزاری توسط یک خریدار، وی باید کارگزاری را که وجوه ناشی از تسویة نقدی به حساب او  واریز می‌گردد، به اتاق پایاپای معرفی كند.

تبصره ۲: درصورتی که تمام یا بخشی از معامله قرارداد سلف موازی استاندارد با اعلام قبولی فروشنده به اتاق پایاپای تسویه شود، در تسویه نقدی، سند اعلام قبولی فروشنده به خریدار عودت داده شده و مابه‌التفاوت ارزش اعلام شده طی سند با ارزش قرارداد سلف موازی استاندارد براساس قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی، به صورت نقدی تسویه می‌شود.

تبصره ۳: روش احراز اولویت زمانی موضوع این ماده توسط بورس تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۳۶ اتاق پایاپای تا پایان روز سوم کاری پس از آخرین روز معاملاتی لیست قراردادهای سلف موازی استاندارد منجر به تحویل فیزیکی را به شرکت ملی نفت ایران و کارگزاران مربوطه ارسال نموده و همزمان وجوه مربوط به فروش آن قراردادها را در حساب عملیاتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران قابل برداشت می‌كند.

ماده ۳۷ – دارندگان گواهی‌های قراردادهای سلف موازی استاندارد که توسط اتاق پایاپای جهت تحویل فیزیکی دارایی پایه اعلام شده‌اند، باید اطلاعات و مستندات لازم جهت انجام امور مربوط به تحویل فیزیکی را طی مهلت مقرر به شرکت ملی نفت ایران ارایه كنند.

تبصره: اطلاعات و مستندات لازم و مهلت مقرر موضوع این ماده در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد و اطلاعیه عرضه قید می‌شود.

ماده ۳۸– در صورت عدم ارایه اطلاعات و مستندات موضوع ماده ۳۷ این دستورالعمل طی مهلت مقرر یا خودداری از تحویل دارایی پایه به هرترتیب از سوی خریدار، معامله منفسخ شده و شرکت ملی نفت ایران پس از کسر خسارت، وجه پرداختی توسط خریدار را تا پایان ماه قرارداد به وی مسترد می‌كند.

تبصره: خسارت موضوع این ماده حداقل ۵ درصد ارزش معامله می‌باشد. در صورتی که قیمت آخرین روز معاملاتی از قیمت معامله کمتر باشد، تفاوت ارزش قرارداد سلف موازی استاندارد بر اساس قیمت معامله با قیمت آخرین روز معاملاتی نیز به ۵ درصد فوق اضافه خواهد شد.

ماده ۳۹- در صورت ارایه اطلاعات و مستندات موضوع ماده ۳۷ این دستورالعمل طی مهلت مقرر از سوی خریدار، شرکت ملی نفت ایران اقدام به اعلام برنامه بارگیری همزمان به خریدار و بورس می‌كند.

تبصره: برنامه بارگیری باید به گونه‌ای باشد که کل تحویل قرارداد سلف موازی استاندارد در ماه قرارداد انجام شود.

ماده۴۰: در صورت عدم تحویل یا تحویل با تاخیر دارایی پایه فروخته شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، شرکت مذکور موظف است بر اساس شرایط اعلامی پیوست مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد، نسبت به جبران خسارت خریداران اقدام كند.

ماده ۴۱- شرکت ملی نفت ایران باید گزارش تحویل فیزیکی قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پایان ماه قرارداد جهت اطلاع به اتاق پایاپای ارایه كند.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۴۲- چنان‌چه مواعد زمانی تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روزهای تعطیل رسمی جمهوری اسلامی ایران باشد، آن روز در رعایت مواعد زمانی این دستورالعمل به حساب نمی‌آید و روز پس از ایام تعطیل، موعد مقرر محسوب می‌شود.

ماده ۴۳- در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی‌ربط، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آن‌ها رسیدگی یا حسب مورد مراتب را به مرجع ذی‌صلاح گزارش كند.

ماده ۴۴: با توجه به حاکمیت ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ بر اختلافات بین اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای ایشان، اختلافات اشخاص مذکور در هیأت داوری موضوع قانون مورد اشاره رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۵: در صورت لزوم این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد.

به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیأت مدیره سازمان

به پیشنهاد هیأت مدیره بورس و تصویب هیأت مدیره سازمان

به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیأت مدیره سازمان