۱۹۰۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان- خرید انواع یراق آلات

آگهي مناقصه شماره ۱۷-۹۵ نوبت اول · مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان · نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای ·        موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع یراق آلات (تحویل در انبار خریدار) تاريخ فروش اسناد: ازتاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۲ لغایت ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۹ ·        طریقه دریافت اسناد مناقصه: ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت […]

آگهي مناقصه شماره ۱۷-۹۵

نوبت اول

· مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

· نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

·        موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع یراق آلات (تحویل در انبار خریدار)

تاريخ فروش اسناد: ازتاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۲ لغایت ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۹

·        طریقه دریافت اسناد مناقصه:

۱-مراجعه به آدرس زاهدان خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستانامور تدارکات و قراردادها

۲_ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک

۳-مراجعه به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.IETS.MPORG.ir و سایت معاملات صنعت برق به آدرس Tender.tavanir.org.ir

ارائه درخواست و ثبت نام جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی می‌باشد

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار:

تلفن ۳۱۱۳۷۳۴۰-۰۵۴و ۳۱۱۳۷۳۴۸ فکس ۳۱۱۳۷۰۵۰-۰۵۴ پیام کوتاه ۹۳۰۷۲۸۰۲۰۰

پست الکترونیک: sbepdc@gmail.com وب : www.sbepdc.ir

مهلت تحويل پاكات: تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۹

محل تحويل پاكات مناقصه: ‌دبيرخانه شركت به نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷و۳۹شرکت توزيع نيروي برق سیستان و بلوچستان

تاريخبازگشايي پاكات:‌ ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۰

مدت قرارداد :دو ماه

مبلغ خريد اسناد: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال واريز بحساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير درآمدها توانير

مبلغ و نوع تضيمن شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي یا واریز مبلغ ۱,۱۶۵,۷۵۰,۰۰۰ریال به حساب جاری۱۰۳۴۰۳۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير درآمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاملات توانیر به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbedc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.«سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است».

این مناقصه می‌تواند به تعداد کالاهای موضوع قرارداد برنده داشته باشد و ملاک تعیین برنده برای هر قلم کالا، کمترین قیمت ارائه شده می‌باشد.در ضمن ارائه تاییدیه صلاحیت شرکت توانیر برای هریک از کالاهای موضوع مناقصه الزامی است

در این مناقصه تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۰۹هئیت وزیران, موضوع آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتیکه مشمول این آیین‌نامه شود می‌بایست صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه نمایند، در غیراینصورت از واگذاری قرارداد خوداری می‌گردد.

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

امور تدارکات و قراردادها

 

شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان