۱۹۰۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی- خرید انواع کابل مسی و …..

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ۲۱۲/د/۹۵ و ۲۱۳ / د /۹۵ نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به خرید انواع کابل مسی و آلومینیوم و سیم آلومینیوم روکش دار و انواع چراغ خیابانی بشرح ذیل واز طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ۲۱۲/د/۹۵ و ۲۱۳ / د /۹۵

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به خرید انواع کابل مسی و آلومینیوم و سیم آلومینیوم روکش دار و انواع چراغ خیابانی بشرح ذیل واز طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۴٫۱۲ به سایتهایhttp://www.tavanir.org.ir یاhttp://iets.mporg.ir یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۴ روزچهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۳ به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در بیرجند- سایت اداری بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ تضمین    (ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی)

روز،تاریخ و ساعت افتتاح پاکات   

محل افتتاح پاکات

۱

۲۱۲/د/۹۵

 خرید انواع کابل مسی و آلومینیوم و سیم آلومینیوم روکش دار

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

چهارشنبه

۹۵٫۰۴٫۲۳

    ساعت ۱۵

 

خراسان جنوبی بیرجند سایت اداری – شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی سالن جلسات

۲

۲۱۳/د/۹۵

خرید انواع چراغ خیابانی

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی