۱۹۰۱ مناقصه – سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- خدمات ترابری

         آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران     موضوع مناقصه: خدمات ترابری سبک منطقه پارس یک شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۱۵۰۰ شماره مناقصه: ۱۰/۹۵ – نوبت اول نوع مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نام و نشانی مناقصه‌گزار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان همایش‌های خلیج فارس   مبلغ تقریبی برآورد اولیه حدود […]

         آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

    موضوع مناقصه: خدمات ترابری سبک منطقه پارس یک

شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۱۵۰۰

شماره مناقصه: ۱۰/۹۵ نوبت اول

نوع مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحلهای

نام و نشانی مناقصهگزار

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان همایش‌های خلیج فارس  

مبلغ تقریبی برآورد اولیه

حدود ۱۲۹٫۷۷۷٫۲۹۲٫۶۴۱ ریال  

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۴٫۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (که پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)

 

شرایط شرکت در مناقصه

                ۱-دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد امور حمل و نقل

۲- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده (ارایه در زمان خرید اسناد و انعقاد قرارداد)

نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

۱- نشانی اینترنتی www.PSEEZ.IR

۲- HTTP://IETS.MPORG.IR

۳- دبیرخانه کمیسیون مناقصات

آخرین مهلت تحویل مدارک

ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۷

 

محل تحویل مدارک

استان بوشهر، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ساختمان همایش‌های خلیج فارس، طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات،

تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲ ، ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲

تلفن کمیسیون مناقصات

۴-۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰    نمابر: ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس