۱۹۰۱ مزایده – بانک ملی ایران- فروش یکدستگاه دکل حفاری

آگهی مزایده بانک ملی ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده‌های عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول ذیل اقدام نماید. شماره مزایده شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرح کالا جمع قیمت پایه (به ریال) ۷/۹۵ ۱۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۰۸ فروش یکدستگاه دکل حفاری و متعلقات آن ۱۳٫۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸/۹۵ ۱۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۰ فروش دو […]

آگهی مزایده

بانک ملی ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده‌های عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره مزایده

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرح کالا

جمع قیمت پایه

(به ریال)

۷/۹۵

۱۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۰۸

فروش یکدستگاه دکل حفاری و متعلقات آن

۱۳٫۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸/۹۵

۱۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۰

فروش دو دستگاه چاپ

۴٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی www.Setadiran.ir مراجعه نمایند.

زمان انتشار آگهی در سامانه: ۹۵٫۰۴٫۰۸                    آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹۵٫۰۴٫۱۹

 

زمان بازگشایی: ۹۵٫۰۴٫۲۰                                زمان اعلام به برنده: ۹۵٫۰۴٫۲۰