۱۹۰۱ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید LINE PIPE

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHS-9547406- T13درخواست شماره:   موضوع آگهي: خریدLINE PIPE  برای كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHS-9547406- T13درخواست شماره:  

موضوع آگهي: خریدLINE PIPE  برای كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس