۱۹۰۲ مناقصه – شركت عمران شهر جديد رامين- تامین دستگاه لودر و کمپرسی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم  شركت عمران شهر جديد رامين در نظر دارد تامین یک دستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی جهت عملیات خاکبرداری و خاکریزی شهر جدید رامین و حریم مربوطه را از طریق مناقصه به شرکت‌های دارای رتبه‌بندی و صلاحیت مرتبط با موضوع  مناقصه از اداره کل کار و امور اجتماعی […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم 

شركت عمران شهر جديد رامين در نظر دارد تامین یک دستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی جهت عملیات خاکبرداری و خاکریزی شهر جدید رامین و حریم مربوطه را از طریق مناقصه به شرکت‌های دارای رتبه‌بندی و صلاحیت مرتبط با موضوع  مناقصه از اداره کل کار و امور اجتماعی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های حائز شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند دعوت می‌گردد ظرف مدت ۷ روز از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شركت عمران شهر جديد رامين واقع در شهر جدید رامین (کیلومتر ۳۸ جاده اهواز مسجد سلیمان) تلفن ۰۶۱۳۳۳۹۱۵۱۵۵ مراجعه نمایند. یا از طریق پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir و سایت شرکت www.shahrjadidramin.ir اقدام نمایید.

۱-   مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر ۱۰ روز پس از آخرین روز تحویل اسناد مناقصه

۲-   تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه طبق اسناد تحویلی

۳-   کارفرما: شرکت عمران شهر جدید رامین

۴-   مدت اجرای قرارداد ۱۲ ماه

۵-   مبلغ خرید اسناد مناقصه ۴۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۸۸۷۷۴۳۶۹۲۲۰۳۱ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی اهواز به نام شرکت عمران شهر جدید رامین با کد شبا ۴۷۰۱۴۰۰۴۰۰۰۸۸۷۷۴۳۶۹۲۲۰۳۱  IR و شناسه ملی شرکت ۱۰۸۶۰۶۷۲۲۰۲ می‌باشد.

۶-   برآورد اولیه مبلغ ۵،۳۶۲،۵۱۹،۹۸۲ ریال می‌باشد.

۷-   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲۶۸،۱۲۶،۰۰۰ ریال می‌باشد که طبق اسناد مناقصه میبایست ارائه شود.

۸-   از مبلغ اولیه قرارداد ۷۵ % بصورت پرداخت ریالی و ۲۵ % بصورت تهاتر اراضی و املاک بر اساس قیمت کارشناسی رسمی در شهر جدید رامین میباشد. انتقال سند اراضی مورد تهاتر منوط به اخذ پایانکار است. زمان انجام تهاتر با نظر شرکت عمران شهر جدید رامین می‌باشد.

۹-   پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه باطل میباشد.                                       

                                                        روابط عمومی شركت عمران شهر جديد رامين