۱۹۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات استان اردبیل- نگهداری در سایت های همراه اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳/۹۵ نوبت اول دستگاه مناقصه گزار شرکت مخابرات استان اردبیل موضوع مناقصه عملیات نگهداری سایت‌های همراه اول در سطح استان اردبیل طبق شرح و مشخصات در اسناد مربوطه تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاددهندگان بایستی تضمین به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریزی نقدی به‌حساب ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳/۹۵

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار

شرکت مخابرات استان اردبیل

موضوع مناقصه

عملیات نگهداری سایت‌های همراه اول در سطح استان اردبیل طبق شرح و مشخصات در اسناد مربوطه

تضمین شرکت در مناقصه

پیشنهاددهندگان بایستی تضمین به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریزی نقدی به‌حساب ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۲۸۸۱۷۳ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه نمایند. ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسناد مناقصه

پس از چاپ آگهی به مدت ۷ روز کاری شرکت

آخرین‌مهلت تحویل

مدارک و اسناد مناقصه

۱۰ روز پس از آخرین‌مهلت فروش اسناد مناقصه

چگونگی و محل دریافت

اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل خ جمهوری اسلامی میدان مخابراتساختمان شرکت مخابرات استان- طبقه دوم مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و یا با واریز مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال در مهلت مقرر به‌حساب فوق از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مخابرات استان اردبیل (www.Ardabil-tci.ir) اسناد را دریافت و جهت اطلاع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه تا پایان مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به سایت مذکور مراجعه نمایند. در ضمن پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل پیشنهاد‌ها

اردبیل خ جمهوری اسلامی میدان مخابرات ساختمان شرکت مخابرات استان طبقه همکف – دبیرخانه

شماره تلفن تماس

شماره دورنگار

۳۳۳۶۳۵۸۸ -۰۴۵

۳۳۳۶۳۵۵۵ -۰۴۵

§        بازگشائی پاکت‌ها دومین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحویل مدارک و اسناد ساعت ۱۰ صبح در اتاق رئیس اداره پشتیبانی و تدارکات انجام خواهد شد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بلامانع است.

§        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. 

شرکت مخابرات استان اردبیل