۱۸۰۹ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ- فروش اقلام راکد و اسقاط

آگهي مزايده عمومي يک مرحله‌اي شماره ۹۴۱۰۳۰۶۸۴ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش اقلام راکد و اسقاط موجود در انبارهای خود مطابق جدول ذيل را به متقاضیان واجد شرايط اقدام نمايد. از متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزايده از طريق سايت شركت […]

آگهي مزايده عمومي يک مرحله‌اي

شماره ۹۴۱۰۳۰۶۸۴

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش اقلام راکد و اسقاط موجود در انبارهای خود مطابق جدول ذيل را به متقاضیان واجد شرايط اقدام نمايد. از متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزايده از طريق سايت شركت به نشانيhttp://moamelat.tbtb.co.ir  اقدام نمايند.

شرح مختصري از كالا(نوع، كميت وكيفيت كالا)

ردیف

شرح كالا

واحد كالا

تعداد/مقدار

رديف

شرح كالا

واحد كالا

تعداد/مقدار

۱

كابل پروتودور۲۴۰ *۱ مسي (اسقاط)

متر

۱۲,۰۰۰

۶

لوازم و ابزارآلات ایمنی

عدد، جفت، متر

۱۰,۱۷۵

۲

سيم مسي(اسقاط) 

كيلو گرم

۱۲۰،۰۰۰۰

۷

آهن، قلع، لوله

عدد،کیلوگرم، متر

۶۰,۶۰۵

۳

انواع تابلو 

عدد

۵۸۸

۸

كابل، کلید، ترانس قدرت

عدد، متر

۶۷,۱۳۷

۴

لوازم اندازه گیری(کنتور)

عدد

۱۰۷,۸۶۸

۹

انواع سرکابل و مفصل

عدد

۴,۰۷۵

۵

تجهیزات شبکه

عدد

۶۸٫۳۹۲

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مبلغ تضمين شرکت در مزايده، حداقل ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی شرکت‌کننده در مزایده می‌باشد كه مزايده‌گران مي‌بايست بصورت ضمانت‌نامه بانكي، چك تضمين شده بانكي، واريز وجه بحساب جاري شماره     ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴  بنام شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل دريافت و بازگشايي اسناد مزايده: تهران ـ  خيابان شيخ بهايي جنوبی شهرك والفجر انتهای كوچه سوم شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ- اداره دبيرخانه. محل بازگشايي سالن جلسات ساختمان شيخ بهايي.  

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ لغايت سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ به مدت ۵ روزكاري

مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.co.ir  – بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مزايده : زمان دریافت اسناد مزايده تا ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ و زمان بازگشایی پاكات ساعت ۱۰ صبح همان روز می‌باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزايده:

         فروش سيم و كابل مسي به شركت‌هاي توليدي سيم و كابل و يا ذوب فلزات سيم و كابل صورت خواهد گرفت. حضور اشخاص حقيقي نيز با ارائه نامه نمايندگي محضري از سوي شركتهاي فوق‌الذكر بلامانع مي‌باشد.

         هزينه درج دو نوبت آگهي در روزنامه ایران بعهده برنده يا برندگان مزايده مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

متقاضيان می‌توانند جهت اطلاعات بيشتر به سايتwww.tavanir.org.ir شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر یا به سایت  http://iets.mporg.ir پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به آدرس www.tbtb.ir مراجعه نمايند.

روابط عمومي(سهامی خاص) شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ