۱۸۰۹مناقصه – راه و شهرسازی جنوب استان كرمان – احداث باند

           آگهي مناقصات عمومي دو مرحله‌اي نوبت دوم شماره عنوان تضمين (ريال) نوع تضمين برآورد (ريال) فهرست بها ۲۲۷/ج۳/۹۴ احداث باند دوم محور کهنوج- رودان (قطعه۲) حدفاصل کیلومتر۲۳ تا ۳۲٫۵ شامل اجرای ابنیه فنی، زیرسازی و روسازی+ اجرای زیر گذر عابر پیاده محدوده مسکونی بارگاه ۴،۶۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ضمانت نامه بانکی- اصل فیش واریز وجهنقد ۱۹۱،۳۰۶،۶۸۴،۳۰۳ راه، […]

           آگهي مناقصات عمومي دو مرحله‌اي

نوبت دوم

شماره

عنوان

تضمين (ريال)

نوع تضمين

برآورد (ريال)

فهرست بها

۲۲۷/ج۳/۹۴

احداث باند دوم محور کهنوج- رودان (قطعه۲) حدفاصل کیلومتر۲۳ تا ۳۲٫۵ شامل اجرای ابنیه فنی، زیرسازی و روسازی+ اجرای زیر گذر عابر پیاده محدوده مسکونی بارگاه

۴،۶۶۱،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی- اصل فیش واریز وجهنقد

۱۹۱،۳۰۶،۶۸۴،۳۰۳

راه، راه آهن و باند  فرودگاه سال ۱۳۹۴ و فهرست بهای تجمیعی

 

دستگاه مناقصه گزار

اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشاني: جيرفت –حد فاصل سيلو و پليس راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره ۲

دريافت اسناد

  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور (http://iets.mporg.ir)

مهلت : از تاريخ نشرآخرين آگهي به مدت ۷ روز 

تحويل پيشنهادها

محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان (دبيرخانه)

مهلت : از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به مدت ۱۰ روز 

گشايش پيشنهادها

محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان – زمان: طبق اسناد مناقصه

           روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان