۱۸۰۹مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران – وصول مطالبات

آگهی تجدید فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  (یک مرحله‌ای –نوبت دوم) دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران . موضوع: تجدیدارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز (شهرستان قرچک) مهلت ومحل دریافت اسنادتجدیدمناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه […]

آگهی تجدید فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (یک مرحله‌ای –نوبت دوم)

 1. دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران .
 2. موضوع: تجدیدارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز (شهرستان قرچک)
 3. مهلت ومحل دریافت اسنادتجدیدمناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۹با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین –مجتمع ادارات –خیابان دولت –شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ –۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.
 4. مدت اجراي عمليات:  ۱۲ ماه شمسی می‌باشد.
 5. مبلغ برآورد : ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 6. محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.
 7. مبلغ تضمین  شرکت درتجدیدمناقصه : به میزان ۷۲٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و 

نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 1. مهلت و محل تحویل پاکاتتجدیدارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین –مجتمع ادارات – خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران –طبقه دوم.
 2. زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی: ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ در محل دفتر مرکزی  مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.
 3. هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده  تجدیدمناقصه می‌باشد .
 4. سایر اطلاعات مربوطه در اسنادتجدیدارزیابی و مناقصه مندرج است.
 5. هزينه خريد اسناد : مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال (سیصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

                                                                                شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران