۱۸۰۹مزایده – شهرداری کهنوج – فروش زمین

آگهی مزایده شهرداری کهنوج   نوبت دوم شهرداری کهنوج درنظردارد به استناد مجوز شماره۴۳۸ مورخ۹۴٫۷٫۱۵ شورای اسلامی شهر کهنوج نسبت به فروش تعداد۷ قطعه زمین تجاری و ۷ قطعه زمین  مسکونی واقع در بلوار شاهد جنب میدان بهشت زهرا، جنب ساختمان دادگستری شهرستان کهنوج، با قیمت پایه هر مترمربع تجاری ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و قیمت  پایه هر مترمربع مسکونی ۹۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق […]

آگهی مزایده شهرداری کهنوج

  نوبت دوم

شهرداری کهنوج درنظردارد به استناد مجوز شماره۴۳۸ مورخ۹۴٫۷٫۱۵ شورای اسلامی شهر کهنوج نسبت به فروش تعداد۷ قطعه زمین تجاری و ۷ قطعه زمین 

مسکونی واقع در بلوار شاهد جنب میدان بهشت زهرا، جنب ساختمان دادگستری شهرستان کهنوج، با قیمت پایه هر مترمربع تجاری ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و قیمت 

پایه هر مترمربع مسکونی ۹۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق مزایده کتبی اقدام نمایند. بنابر این از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید پیشنهادات خود را در 

پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

سایر شرایط:

۱-متقاضیان می‌توانند جهت بازدید از قطعات یاد شده به واحد املاک شهرداری مراجعه نمایند.

۲-متقاضیان باید ۵ درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب شماره ۰۱۰۵۸۸۵۶۴۲۰۰۳ نزد بانک ملی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به همراه درخواست کتبی 

و قیمت پیشنهادی به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نماید.

۳-تاریخ برگزاری مزایده روز ۹۴٫۱۲٫۰۴ ساعت ۱۰ صبح می‌باشد.

۴-شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات یا تجدید مزایده مختار است.

۵-در صورت انصراف برنده مزایده،سپردهایشان ضبط و به نفر دوم واگذار خواهد شد.

۶- کلیه هزینه‌های درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

                  مهدی منصفی –  شهردار کهنـــــوج