۱۸۰۹ مناقصه – اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی – تاسیسات گرمایشی

 مناقصه عمومی يك مرحله‌اي اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.  لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پايه وظرفيت آزاد  درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۳ به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع در مشهد ، […]

 مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.  لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت

با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پايه وظرفيت آزاد  درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۳ به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع در

مشهد ، بلوار شهید دستغیب  ( بلوار سجاد) نرسیده به چهار راه خیام خیابان بیستون ۳ مراجعه نمایند. تلفن تماس:۳۷۶۸۱۷۱۳  امور قراردادها

رديف

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال ۱۳۹۴ با شرایط  مندرج (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت ۱۲مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت۱۲

مورخ

۱

۹۲۳۱۸- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۰ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

رشتخوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۳٫۹۹۰٫۳۰۵٫۶۰۵

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۳

۱۶/۱۲/۹۴

۲

۹۲۳۰۵- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۸ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

تبادکان مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۹٫۰۶۴٫۸۲۰٫۴۸۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۳

۱۶/۱۲/۹۴

۳

۹۲۳۴۵- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۲باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

نوخندان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۶۶۷٫۰۰۸٫۵۵۱

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۳

۱۶/۱۲/۹۴

۴

۹۲۳۲۶- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۰ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

صالح آباد تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۷۰۱٫۱۲۳٫۹۶۶

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۳

۱۶/۱۲/۹۴

۵

۹۲۳۲۸- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۱ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

فریمان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۳۹۷٫۴۸۵٫۱۵۵

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۷/۱۲/۹۴

۶

۹۲۳۰۹- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۰ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

جغتای سبزوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۳۴۹٫۸۸۱٫۳۷۵

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۷/۱۲/۹۴

۷

۹۲۳۲۱- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۸ باب  فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

زبرخان نیشابور

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۶۹۱٫۵۰۱٫۴۸۳

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۷/۱۲/۹۴

۸

۹۲۳۱۳- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۰باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

خلیل آباد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۲۳۱٫۶۸۹٫۲۴۵

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۷/۱۲/۹۴

۹

۹۲۳۰۵- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۱ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

تبادکان مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۸٫۸۱۸٫۳۹۸٫۳۰۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۶

۱۸/۱۲/۹۴

۱۰

۹۲۳۰۰- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۹ باب  فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

احمدآباد مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۳٫۴۲۳٫۱۴۳٫۰۴۶

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۶

۱۸/۱۲/۹۴

۱۱

۹۲۳۱۸- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۱ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

رشتخوار

عمرانی

 

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۹۱۷٫۵۸۳٫۱۹۱

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۶

۱۸/۱۲/۹۴

۱۲

۹۲۳۲۶- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۹ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

صالح آباد تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۲۷۱٫۵۰۸٫۱۶۳

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۶

۱۸/۱۲/۹۴

۱۳

۹۲۳۳۳- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۴ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

کوهسرخ

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۶٫۵۷۳٫۵۶۲٫۹۶۲

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۷

۱۹/۱۲/۹۴

۱۴

۹۲۳۰۹- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۱ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

جغتای سبزوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۴۲۹٫۱۶۶٫۳۱۳

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۷

۱۹/۱۲/۹۴

۱۵

۹۲۳۰۰- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۸ باب  فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

احمدآباد مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۳٫۶۶۹٫۹۶۴٫۷۵۸

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۷

۱۹/۱۲/۹۴

۱۶

۹۲۳۲۸- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۸  باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

فریمان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۰۱۴٫۹۰۳٫۹۳۲

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۷

۱۹/۱۲/۹۴

۱۷

۹۲۳۲۱- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۰ باب  فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

زبرخان نیشابور

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۹۰۳٫۹۶۶٫۱۱۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۲٫۱۷

۱۹/۱۲/۹۴

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:۱-ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)

۲ – واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۷۰۱۰۰۲ سیبا ملی مشهد در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی …..   چک تضمینی قابل قبول نمی‌باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل —– محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  —-  اعتبار پيشنهادات : سه ماه

                                                                                                                          روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی