۱۸۰۹ مزایده – شركت آب و فاضلاب استان يزد- اصلاحیه

اصلاحیه آگهي مزايده عمومي پیرو آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۹۱۰/۲۲ مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۹ اقلام مزایده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد : رديف اقلام شرح اقلام مقدار/ تقريبي ۱ ضايعات چدني شيرفلكه ، اتصالات چدني، دريچه منهول ۳۵۰۰۰كيلوگرم ۲ ضايعات چدني كپسول گاز كلر ۷۰۰۰ کیلوگرم ۳ ضايعات پلي اتيلن لوله فاضلابي، اتصالات، مخزن آب ۴۰۰۰ كيلوگرم   بدیهی است […]

اصلاحیه آگهي مزايده عمومي

پیرو آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۹۱۰/۲۲ مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۹ اقلام مزایده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

رديف

اقلام

شرح اقلام

مقدار/ تقريبي

۱

ضايعات چدني

شيرفلكه ، اتصالات چدني، دريچه منهول

۳۵۰۰۰كيلوگرم

۲

ضايعات چدني

كپسول گاز كلر

۷۰۰۰ کیلوگرم

۳

ضايعات

پلي اتيلن

لوله فاضلابي، اتصالات، مخزن آب

۴۰۰۰ كيلوگرم

 

بدیهی است سایر شرایط و مفاد مزایده به قوت خود باقی خواهد بود .

 شركت آب و فاضلاب استان يزد  سهامي خاص