۱۸۰۹ مزایده – شـركت بهره‌ برداري راه آهن شهري تهران و حومه – ضایعات آهن و فولاد

آگهي تجديد مزايده ۵۲-۹۴ شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظـر دارد مقداري ضايعات آهن و فولاد (لوله،ورق،نرده، چرخ واگن،پليسه تراش چرخ و …)را از طريق برگزاري مزايده واگذار نمايد:  لذا از اشخاصواجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال بابت اسناد و پاكات مخصوص […]

آگهي تجديد مزايده

۵۲-۹۴

شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظـر دارد مقداري ضايعات آهن و فولاد (لوله،ورق،نرده، چرخ واگن،پليسه تراش چرخ و …)را از طريق برگزاري

مزايده واگذار نمايد:

 لذا از اشخاصواجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال بابت اسناد و پاكات مخصوص مزايده

به حساب جاري ۱۰۰۵۱۶۰۶۱ بانك شهر (شعبه ميدان فردوسي- كد ۳۲۹) در وجه شركت بهره ‏برداري راه آهن شهري تهران وحومه مورخ ۹۴٫۱۱٫۲۹ تا پايان

وقت اداري مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۸ به نشاني:تهران-خيابان انقلاب اسلامي-تقاطع حافظ -شماره۹۵۶- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها- اطاق شماره ۵۲۸ مراجعه

نمايند(تلفن ۶۴۵۳۴۵۴۶).تحويل اسناد مزايده تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۹ مي‌باشد. 

– تاكيد مي‌گردد اسناد مزايده فقط بصورت حضوري قابل دريافت مي‌باشد.

 – سپرده شركت در مزايده معادل ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰(پنجاه ميليون)ريال مي‌باشد.

– اين آگهي در دو روزنامه به چاپ رسيده است و پرداخت هزينه آگهي و دستمزد كارشناسي فضاها بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

http://metro.tehran.ir