۱۸۱۰ مناقصه – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق – خرید تعدادی زانوی ۹۰ درجه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (نوبت اول) تقاضای SKD-8801559 خرید تعدادی زانوی ۹۰ درجه    شماره مجوز: ۵۹۸۶-۱۳۹۴ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد تعداد زانوی ۹۰ درجه Low ALLOY STEELبا سایزهای ۱۴،‌۱۶ و ۲۴ اینچ را تحت تقاضای SKD-8801559از طریق  متقاضیان واجد شرایط خریداری نماید. شرایط متقاضی: ۱-دارا بودن شخصیت حقیقی یا حقوقی. ۲-داشتن توانایی مالی، […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (نوبت اول)

تقاضای SKD-8801559

خرید تعدادی زانوی ۹۰ درجه   

شماره مجوز: ۵۹۸۶-۱۳۹۴

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد تعداد زانوی ۹۰ درجه Low ALLOY STEELبا سایزهای ۱۴،‌۱۶ و ۲۴ اینچ را تحت تقاضای SKD-8801559از طریق 

متقاضیان واجد شرایط خریداری نماید.

شرایط متقاضی:

۱-دارا بودن شخصیت حقیقی یا حقوقی.

۲-داشتن توانایی مالی، تجربه و سوابق کافی و مرتبط

۳- توانايي تهيه ضمانت‌نامه شركت در مناقصه به مبلغ ۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و در صورت برنده شدن ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ميزان ۱۰ درصد 

مبلغ پیشنهادی.

در ضمن ۲۰ درصد بار مالی معامله به برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت‌نامه معتبر بانکی پرداخت خواهد گردید.

متقاضيان واجد شرايط شرکت در مناقصه مي‌توانند حداکثر تا ۱۵ روز پس از درج نوبت اول آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای

داخلی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد- بلوار ارشاد، خیابان پیام، پلاک ۱۸، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفاکس ۳۷۶۱۴۳۹۷ -۰۵۱ 

تماس بگیرند و بایستی حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان مهلت دریافت مدارک، مدارک تکمیل شده را بآدرس ذکر شده تحویل دهند. جهت کسب اطلاعات 

بیشتر می‌توانید با تلفاکس۳۷۶۱۴۳۹۷-۰۵۱ تماس حاصل نمایید. ضمناً آگهی فوق در سایتWWW.SHANA.IR، WWW.ICOFC.IR، WWW.EOPGC.IR

درج می‌باشد.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق