۱۸۱۰ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – ارائه خدمات نقلیه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خودروهای سبك و سنگین جهت ماموریت‌های درون شهری را در قالب دو مناقصه به  پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. شرح مختصري از کار: شماره مناقصه ۹۴۱۰۱۰۶۰۱ ۹۴۱۰۱۰۶۸۰ موضوع مناقصه تامين خدمات خودروئي سبك استيجاري  تامين راننده خودروهاي سنگين    حجم خدمات […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خودروهای سبك و سنگین جهت ماموریت‌های درون شهری را در قالب دو مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از کار:

شماره مناقصه

۹۴۱۰۱۰۶۰۱

۹۴۱۰۱۰۶۸۰

موضوع مناقصه

تامين خدمات خودروئي سبك استيجاري 

تامين راننده خودروهاي سنگين   

حجم خدمات مورد نياز

۴۰ دستگاه خودرو سواري

۳۰ نفر راننده  

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت فروش اسناد

۱۳۹۴٫۱۲٫۰۱ لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵

۱۳۹۴٫۱۲٫۰۱ لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه‌گزار

تا ساعت ۹ صبح روزیکشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۶

تا ساعت ۱۳ روز يكشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۶

تاريخ بازگشائي

ساعت ۱۰ صبح روزیکشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۶

ساعت ۱۴ روز يكشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۶

محل تحويل و بازگشايي اسناد

تهران ـ  خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرك والفجر، انتهاي خيابان سوم، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ-اداره دبرخانه .محل بازگشايي سالن جلسات

 

 

نوع سپرده شركت در مناقصه: بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ فروش اسناد:جهت شركت در هر مناقصه، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني http://moamelat.tbtb.co.ir– بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:

–  ارائه گواهینامه صلاحیت از اتحاديه شركتها و تعاونيهاي خودروهاي استيجاري (موسسات توريستي و اتومبيل كرايه) جهت شركت در مناقصه

تامين خدمات خودروئي سبك استيجاري به شماره ۹۴۱۰۱۰۶۰۱ الزامی می‌باشد.

– ارائه گواهینامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی جهت شركت در مناقصه تامين راننده هاي خودرو سنگين به شماره ۹۴۱۰۱۰۶۸۰ الزامی می‌باشد.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده یا برندگان مناقصه می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر:

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir   

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)