۱۸۱۰ مناقصه – سازمان عمران شهرداری کرمان – تامین مصالح

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه‌های مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران  واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۱ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۳ و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۸ به […]

آگهی مناقصه عمومی

سازمان عمران شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه‌های مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 

واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۱ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۳ و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ

۹۴٫۱۲٫۱۸ به مدیریت امور قراردادهای شهرداری به آدرس کرمان- خیابان سپه مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و 

شرکت‌کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل (جهت هر کدام از مناقصه‌ها جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانکی و 

یا وجه نقد واریزی به شماره حساب ذکر شده در اسناد به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی پاکتها در تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۹ انجام خواهد ‌شد و در صورتیکه

برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه‌های محلی و سراسری بعهده برندگان مناقصه می‌باشد و سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ کل برآورد اولیه (ریال)

 

مبلغ تضمین شرکت در

مناقصه (ریال)

 

 

 

۱

حمل مصالح توسط ۸ دستگاه کامیون کمپرسی تک با راننده و ۴ دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ با راننده

۵٫۸۸۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۹۴٫۳۰۰٫۰۰۰

 

 

۲

 

تامین مصالح سنگ شکن شماره ۱ و ۲ به شرح مندرج در اسناد مناقصه توسط دو دستگاه لودر و سه دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ و دپو مصالح توسط یکدستگاه بلدوزر یا یکدستگاه بیل مکانیکی

۸٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۳

حمل قیر ۷۰* ۶۰ از بندرعباس به کرمان، کیلومتر ۱۸ جاده ماهان، کارخانه آسفالت واقع در حسین آباد و حمل MC2از بندرعباس به کرمان، جاده روستای گجگین، جنب کارخانه سیمرغ

۲٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

 

 

۴

حمل قیر ۷۰* ۶۰ از اصفهان یا شیراز به کرمان، کیلومتر ۱۸ جاده ماهان، کارخانه آسفالت واقع در حسین آباد و حمل MC2از اصفهان یا شیراز به کرمان، جاده روستای گجگین، جنب کارخانه سیمرغ

۳٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان