۱۸۱۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – خدمات ترابری

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۲۰۲۵/۹۴ نوبت اول ۱-نام و نشاني مناقصه گزار:شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان  حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-موضوع مناقصات:خدماتی و پشتیبانی مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه بصورت برگزاری […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

شماره ۱۲۰۲۵/۹۴

نوبت اول

۱-نام و نشاني مناقصه گزار:شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان 

حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصات:خدماتی و پشتیبانی مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه بصورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای بشرح ذیل:

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين (سپرده)

شركت در مناقصه (به ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۱۲۰۲۵/۹۴

۲۰۰۹۴۱۰۰۸۰۰۰۰۶۵

خدمات ترابری امور انتقال نیروی قم سال ۹۵

۱۱۲٫۶۰۸٫۰۰۰

ساعت ۱۰:۳۰

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد:متقاضيان مي‌توانند از تاريخ آخرین درج آگهی به مدت ۷ روزکاری به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس 
 
www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۰۰۰‘۵۰۰ ريال برای هر یک از مناقصات از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره
 
۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكاتبه مدت۶ ماه مي‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي

شركت برق منطقه‌اي تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت:شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يكاین آگهی

۷- زمان و محل تحویل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايستي ضمن بارگذاري پاكات “الف”، “ب” و “ج”  در سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت نسبت به ارسال پاکات فوق در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در بند 

یک تحویل و رسید دریافت نمایند. تمامی فرآيند برگزاري مناقصه، افتتاح پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸- گشايش پيشنهادات:پيشنهادات ارائه شده در سامانه روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ در موعد مقرر مطابق با جدول بالا درسالن پژوهش ۳ واقع در طبقه 

سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

– علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌ رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

                                                                                                                               

                                                                                                                 روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران