۱۸۱۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – خدمات پشتیبانی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۲۰۲۸/۹۴ نوبت اول ۱-نام و نشاني مناقصه گزار:شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-موضوع مناقصه:مناقصه عمومی يك مرحله‌اي به شرح زير :‌ شماره مناقصه (مرجع) شماره […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

شماره ۱۲۰۲۸/۹۴

نوبت اول

۱-نام و نشاني مناقصه گزار:شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان

حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصه:مناقصه عمومی يك مرحله‌اي به شرح زير :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (به ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۱۲۰۲۸/۹۴

۲۰۰۹۴۱۰۰۸۰۰۰۰۶۴

خدمات پشتیبانی و نگهداری زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای تهران

۰۰۰‘۰۰۰‘۲۰۰

ساعت ۱۱:۰۰

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد:متقاضيان مي‌توانند از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۱ به سامانه الكترونيكي تدارکات دولت به آدرس
 
www.setadiran.irمراجعه و با پرداخت مبلغ ۰۰۰‘۵۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي 
 
خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات ۶ ماه مي‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي برق 

تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت:شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك.

۷- زمان و محل تحویل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايستي ضمن بارگذاري تصاوير كليه مدارك پاكات “الف”، “ب” و “ج”  در سامانه

تداركات الكترونيكي دولت نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز 

سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در بند یک تحویل و رسید دریافت دارند. تمامی فرآيند برگزاري مناقصه، از قبیل افتتاح 

پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸- گشايش پيشنهادات:پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ ساعت ۱۱ صبح درسالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان 

ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

– داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه مورد مناقصه

– داشتن تجربه پشتیبانی نمونه مشابه از نظر نوع و حجم کار انجام شده در ایران و قابل بازدید با ارائه مستندات و مدارک معتبر و رضایت‌نامه کتبی 

کارفرما (حداقل ۳ مورد با سازمانهای دولتی و نیمه دولتی با بیش از ۱۰۰۰ کاربر)  

– داشتن نیروی انسانی متخصص با سابقه کار مناسب و تمام وقت و مدارک تخصصی در زمینه شبکه، امنیت و Data Center(با ارائه مدارک و مستندات)

-داشتن رتبه حداقل دو شورای انفورماتیک در زمینه شبکه داده و رتبه دو پشتیبانی

– علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌ رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

 روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران