۱۸۱۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان – خرید پالت

آگهی فراخوان مناقصه عمومي دومرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي مناقصه شماره ۲۱۹/۹۴ نوبت اول شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی دومرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد  شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید. ۱- موضوع مناقصه: خرید پالت و فریم چوبی    ۲- مدت […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومي دومرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي

مناقصه شماره ۲۱۹/۹۴

نوبت اول

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی دومرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد 

شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: خرید پالت و فریم چوبی   

۲- مدت اجراي موضوع مناقصه: ۸ ماه       

۳- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:‌ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد.

۴- انواع تضمين‌هاي معتبر براي شركت در مناقصه:‌

۱-۴) ضمانت‌نامه بانكي ۲-۴) واريز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۵- محل و مهلت توزيع اسناد مناقصه:‌ بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۴ پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقي و پيمانها، 

تلفن ۷۲۰۴۵- ۰۶۱۵۲۱ تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۸

۶- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق- تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲

۷- محل و تاريخ مرحله اول گشايش پاكات پيشنهادی: آدرس فوق- سالن كنفرانس ساختمان مركزي، ساعت ۱۱ مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۲ و از پيشنهاد دهندگان 

دعوت مي‌شود در جلسه گشايش پاكات حضور يابند.

تذكر۱: پاكت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايند.

تذكر۲: به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از 

انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر ۳: ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

تذکر ۴: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه 

مناقصه‌گزار نماید.  

ضمناً اين آگهي در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.irدر قسمت مناقصات/ مزایدات و در پایگاه ملی اطلاع رسانی 

مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir) با کد فراخوان ۱۴۳۶۷۶۵ قابل رویت مي‌باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان