۱۸۱۰ مناقصه – سازمان قطار شهری تبریز و حومه – سیستم اطفای حریق

آگهی فراخوان مناقصه شماره ( ۳۸۷ –۹۴) نوبت اول سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط  و صلاحیت دار­ واگذار نماید: ۱-کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه ۲-عنوان پروژه:عملیات اجرایی سیستم اطفای حریق […]

آگهی فراخوان مناقصه

شماره ( ۳۸۷ –۹۴)

نوبت اول

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط 

و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

۱-کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۲-عنوان پروژه:عملیات اجرایی سیستم اطفای حریق مسیر فاز ۲ و باقیمانده سیستم اطفای حریق فاز ۱ خط یک ‏قطار شهری تبریز ‏

۳-محل اجرای پروژه: تبريز –فاز ۱ و ۲ خط یک قطار شهری تبریز

۴-‏مشاور: مهندسین مشاور ریل بندر

۵-صلاحیت مورد نياز: حداقل پايه ۴ در رشته تاسیسات و تجهیزات

۶-مبلغ برآورد : حدود۵۰  میلیارد ريال طبق فهارس بهاي پايه سال ۱۳۹۴

۷-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ  ۱،۸۳۸،۷۰۸،۱۶۸ ريال بصورت انواع تضمین مورد قبول در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

۸-محل و زمان فروش اسناد ارزيابي کیفی و مناقصه (بصورت همزمان): اسناد از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۰۳ لغايت ۹۴٫۱۲٫۰۶ (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. 

واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه گواهینامه صلاحیت شرکت، معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ 

به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز (كد ۵۱۸ )، به آدرس تبریز بلوار ۲۹ بهمن  سازمان قطار شهری تبریز و حومه- 

دفترقراردادها (تلفن:  ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱ و ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱ و فاکس ۳۳۲۹۰۲۰۳-۰۴۱) مراجعه نمايند.

۹-محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شدهارزيابي کیفی و مناقصه (بصورت همزمان‏): محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار ۲۹ بهمن دبیرخانه 

سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ می­باشد.

۱۰-مدت اعتبار پیشنهادها :۱۸۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.irدرج می­گردد و هزینه چاپ ۲ نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

سازمان قطار شهری تبریز و حومه