۱۸۱۰ مناقصه – سازمان آرامستان شهرداری اراک – تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان شهرداری اراک سازمان آرامستان شهرداری اراک در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای مدت یکسال با مشخصات و اطلاعات جدول ذیل از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. عنوان مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان با اعتباری بالغ بر ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال میزان […]

آگهی مناقصه

تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان شهرداری اراک

سازمان آرامستان شهرداری اراک در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای مدت یکسال با مشخصات و اطلاعات جدول ذیل از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

عنوان مناقصه

تامین نیروی انسانی سازمان آرامستان با اعتباری بالغ بر ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

میزان تضمین شرکت در مناقصه

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل اجرا

سازمان آرامستان‌ شهرداری اراک

محل توزیع اسناد مناقصه

امور مالی سازمان آرامستان شهرداری اراک

زمان توزیع اسناد

پس از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰روز

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه

ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی

تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده

حداکثر یک هفته بعد از بازگشائی

تاریخ بازگشایی پاکات

۱۲/۱۲/۱۳۹۴

محل تحویل اسناد

امور مالی سازمان آرامستان شهرداری اراک

حداقل صلاحیت و رتبه‌ شرکت‌کننده

شرکت‌های دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح و تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان آرامستان شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین‌نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت‌نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی‌شود.

لذا متقاضیان می‌توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ چاپ آگهی تحویل نمایند و نیز جهت کسب
 
اطلاعات بیشتر می‌توانند به امور مالی سازمان آرامستان واقع در کمربندی شمالی، سازمان آرامستان اراک مراجعه نمایند و یا با شماره ۳۲۷۷۲۷۵۰
 
تماس حاصل فرمایند.

                                                                                                                     سازمان آرامستان شهرداری اراک