۱۸۱۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی کارون – تامین پکیج

مناقصه تامين نه پکيج DRUM  ROLLING UNITبه شماره MN-15/482  شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد نسبت به تامين نه پکيجDRUM ROLLING UNIT اقدام و کار را از طريق برگزاری مناقصه به پيمانکاران واجدالشرايط  واگذار نمايد. لذا ازکليه پيمانکاران واجدالشرايط که درزمينه دارای تجربه و توانائی بوده درصورت تمايل در اين مناقصه شرکت نمائيد. محل تحویل اسناد مناقصه:ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی […]

مناقصه

تامين نه پکيج DRUM  ROLLING UNITبه شماره MN-15/482

 شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد نسبت به تامين نه پکيجDRUM ROLLING UNIT اقدام و کار را از طريق برگزاری مناقصه به پيمانکاران واجدالشرايط 

واگذار نمايد.

لذا ازکليه پيمانکاران واجدالشرايط که درزمينه دارای تجربه و توانائی بوده درصورت تمايل در اين مناقصه شرکت نمائيد.

محل تحویل اسناد مناقصه:ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانهاتلفن: ۲۲۲۵۶؛ 

نمابر ۲۲۰۴۹ ؛ پيش شماره ۰۶۱۵۲۱

زمان تحویل اسناد مناقصه:از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۰۱ لغايت۹۴٫۱۲٫۱۰

قیمت فروش اسناد:۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال

 الف:مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی کيفی قرار خواهند گرفت و براساس 

مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/482

تامين نه پکيج  DRUM ROLLING UNIT

نوبت اول

 

         روابط عمومی پتروشیمی کارون