۱۸۱۰مزایده – شهرداری اسلامشهر – فروش زمین

«آگهی تجدید مزايده يك مرحله‌اي عمومی» نوبت دوم شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۳۹۸/۲/۴ ش الف مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۷ شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش ۲۰ قطعه زمين متعلق به شهرداري (به شرح جدول ذيل) اقدام نمايد.لذا بدینوسیله از اشخاص حقيقي و  حقوقی واجد شرایط، دعوت می‌گردد جهت شرکت در مزايده […]

«آگهی تجدید مزايده يك مرحله‌اي عمومی»

نوبت دوم

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۳۹۸/۲/۴ ش الف مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۷ شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش ۲۰ قطعه

زمين متعلق به شهرداري (به شرح جدول ذيل) اقدام نمايد.لذا بدینوسیله از اشخاص حقيقي و  حقوقی واجد شرایط، دعوت می‌گردد جهت شرکت در مزايده و دریافت

اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج

آگهی در روزنامه و نقل و انتقالات به عهده برنده مزايده خواهد بود و مبلغ سپرده شرکت در مزايده ۵%قیمت پیشنهادی مي‌باشد.غ/   

رديف

پلاك ثبتي

مساحت

كاربري

آدرس قطعه

قيمت كارشناسي هر مترمربع (به ريال)

۱

قطعه ۲۷۸ تفكيكي از ۷۵و ۵۷ و ۵۰ و ۲۴ و ۴/۵۲

۸۸/۳۰۲۶

مسكوني

قائميه فاز ۲ اسلامشهر

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

۹۲۲۳/۵۱

۸۰/۱۲۵

تجاري

انتهاي خيابان مطهري

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

۹۲۲۴/۵۱

۲۰۰

تجاري

انتهاي خيابان مطهري

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۹۲۲۵/۵۱

۲۰۰

تجاري

انتهاي خيابان مطهري

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

۹۲۲۶/۵۱

۲۰۰

تجاري

انتهاي خيابان مطهري

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۹۲۶۷/۵۱

۱۱/۲۵۴

تجاري

انتهاي خيابان مطهري

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

۹۳۰۲/۵۱

۵۰/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

۹۳۰۳/۵۱

۶۲/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹

۹۳۰۴/۵۱

۶۰/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰

۹۳۰۵/۵۱

۵۶/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

۹۳۰۶/۵۱

۵۳/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲

۹۳۰۷/۵۱

۵۲/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳

۹۳۰۸/۵۱

۷۶/۱۷۳

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴

۹۳۰۹/۵۱

۷۹/۱۷۵

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵

۹۳۱۰/۵۱

۸۱/۱۷۷

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶

۹۳۱۱/۵۱

۹۱/۱۷۹

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷

۹۳۱۲/۵۱

۶۸/۱۷۲

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸

۹۳۱۳/۵۱

۸۶/۱۷۸

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹

۹۳۱۴/۵۱

۰۵/۱۸۵

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰

۹۳۲۱/۵۱

۵۳/۳۹۳

مسكوني

انتهاي خيابان مطهري

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

                                                                                                                                       عليرضا ناصري پور- شـهردار  اسـلامشهر