۱۸۱۰مناقصه – شركت سهامی مخابرات استان اردبيل- نگهداری مراکز سویئچ

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي شماره ۳۲/۹۴ دستگاه مناقصه‌گزار شركت سهامی مخابرات استان اردبيل موضوع مناقصه نگهداری مراکز سوئیچ استان و OMCاستان اردبیل   تضمين شركت در مناقصه مبلغ ۱۸۹٫۴۴۶٫۴۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا واريزي نقدي به شماره ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ نزد بانك ملت با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۲۸۸۱۷۳ ضمناً به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر […]

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي شماره ۳۲/۹۴

دستگاه مناقصه‌گزار

شركت سهامی مخابرات استان اردبيل

موضوع مناقصه

نگهداری مراکز سوئیچ استان و OMCاستان اردبیل  

تضمين شركت در مناقصه

مبلغ ۱۸۹٫۴۴۶٫۴۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا واريزي نقدي به شماره ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ نزد بانك ملت با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۲۸۸۱۷۳ ضمناً به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش

اسناد مناقصه

پس از چاپ آگهي نوبت دوم به مدت ۷ روزکاری شرکت

آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد مناقصه

۱۰ روزکاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه  

چگونگي و محل دريافت اسناد مناقصه

با ارائه فيش واريزي به مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (با كد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰) نزد بانك ملت شعبه مركزي اردبيل به مديريت تدارکات و خدمات واقع در اردبيل- خيابان جمهوري اسلامي، ميدان مخابرات، ساختمان شركت مخابرات استان، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و يا با واريز مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شركت به آدرس www.Ardabil-tci.irمراجعه و اسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالي در اسناد مناقصه بايد تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذكور مراجعه نمايند. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاك و مهر و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل- خيابان جمهوري اسلامي، ميدان مخابرات، ساختمان شركت مخابرات استان، طبقه همكف، دبيرخانه

شماره تلفن تماس و

دورنگار

۳۳۳۶۳۲۱۶ – ۰۴۵

۳۳۳۶۳۵۵۵- ۰۴۵

بازگشايي پاكتها دومين روزكاري شركت پس از اتمام مهلت تحويل مدارك و اسناد راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مديريت تدارکات و خدمات انجام خواهد شد 
 
و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع است.

شركت سهامی مخابرات استان اردبيل