۳۲۳۸ مناقصه – مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا(مراغه) – خرید پروتئین گیاهی(سویا) ، لوبیا چیتی و ………

مرحله اول آگهی مناقصه عمومی شماره یک  مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا(مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید. الف) مدت زمان تحویل محل تحویل سپرده شرکت در مناقصه(ریال) واحد مقدار/تعداد شرح جنس ردیف شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۲۴۰۰۰ پروتئین گیاهی(سویا) […]

مرحله اول آگهی مناقصه عمومی شماره یک

 مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا(مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.

الف)

مدت زمان تحویل

محل تحویل

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

واحد

مقدار/تعداد

شرح جنس

ردیف

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۲۴۰۰۰

پروتئین گیاهی(سویا)

۱

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۳۰۰۰۰

لوبیا چیتی

۲

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۱۷۳٫۲۵۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۳۸۵۰۰

ماکارونی

۳

نه ماه

درب انبار پادگان مراغه

۱۰۳٫۶۳۵٫۰۰۰

عدد

۶۹۰۹۰۰

سس کچاپ ۲۰ گرمی

۴

یک سال

درب انبار پادگان مراغه

۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۱۹۰۰۰

آبلیمو

۵

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۶۰۷٫۵۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۶۷۵۰۰

تخم مرغ

۶

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۲۹۲٫۵۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۶۵۰۰

کره ۲۰ گرمی

۷

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۲۹۰٫۲۵۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۶۴۵۰۰

ماست ۱۰۰ گرمی

۸

شش ماه

درب انبار نقطه آماد تبریز

۱۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۳۷۰۰۰

سیب زمینی

۹

۱۷۱۰۰

پیاز

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه وعجبشیر

۱۶۳٫۴۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۵۴۰۰۰

سیب زمینی

۱۰

۲۵۰۰۰

پیاز

یک سال

درب انبار پادگان مراغه

۱٫۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

عدد

۳۶۰۰۰

حوله دستی

۱۱

۳۶۰۰۰

حوله نیم حمام

یک سال

درب انبار پادگان مراغه

۱۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰

عدد

۴۸۰۰۰

تاید ۵۰۰ گرمی

۱۲

یک سال

درب انبار پادگان مراغه

۱۷۵٫۹۲۰٫۰۰۰

عدد

۶۳۰۰۰

واکس ۱۰۰ گرمی

۱۳

 

ب)

۱)تاریخ توزیع مدارک مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ و دریافت مدارک یک روز قبل از برگزاری مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ درب دژبانی فرماندهی آماد و پش منطقه شمال‌غرب(مراغه) بوده و تاریخ برگزاری مناقصه ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ می‌باشد.

۲)محل توزیع مدارک مناقصه: مدیریت خرید و پیمان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب(مراغه)

۳)ساعت و محل برگزاری مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ صبح در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب(مراغه)

۴)ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز به صورت وجه نقد به حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ جاری طلائی دارایی ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزد بانک سپه از سوی برنده مناقصه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات خواهد بود.

۵)هزینه تحویل مدارک و برگ شرایط و مشخصات مبلغ ۵۰هزار تومان و چنانچه شرکت کننده خواهان ارسال پستی برگ شرایط باشند مبلغ ۸۰هزار تومان خواهد بود که بایستی به شماره حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۸۳۰۰۶ به نام پادگان پشتیبانی شمال‌غرب نزاجا واریز و فیش مربوطه به مدیریت خرید و پیمان تحویل گردد.

۶)هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۷)شرکت در مناقصه و ارایه قیمت پیشنهادی به منزله قبول تمام شرایط مناقصه‌گزار می‌باشد.

۸)دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

۹)مناقصات بالا بجزردیف‌۹ و ۱۰ دو مرحله‌ای (بازدید از کارخانه قبل از گشایش پاکت قیمت) بوده و ردیف‌های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ شامل تعدیل نرخ ابتدای هر سه ماه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد.

فکس: ۳۷۴۵۰۳۸۸-۰۴۱

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا