۱۸۱۱مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان يزد- تجهیزات تصفیه خانه

تمديد مهلت آگهيفراخوان شناسايي و برگزاري مناقصه عمومي توليدكننده يا فروشنده تجهيزات تصفيه‌خانه فاضلاب پيرو آگهي مناقصه  شماره ۱۵۶۶۶/۲۲مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۱ موضوع خريد و نصب بخشي از تجهيزات مورد نياز تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد به شرح جدول مربوطه  با رعايت بخشنامه عدم خريد كالاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي تحت نظارت كميسيون فني بدينوسيله آخرين مهلت […]

تمديد مهلت آگهيفراخوان شناسايي و برگزاري مناقصه عمومي

توليدكننده يا فروشنده تجهيزات تصفيه‌خانه فاضلاب

پيرو آگهي مناقصه  شماره ۱۵۶۶۶/۲۲مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۱ موضوع خريد و نصب بخشي از تجهيزات مورد نياز تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد به شرح جدول مربوطه 

با رعايت بخشنامه عدم خريد كالاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي تحت نظارت كميسيون فني بدينوسيله آخرين مهلت تحويل پاكت‌هاي مناقصه به 

دبيرخانه اين شركت تاساعت ۱۴ مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ تمديد مي‌گردد. بر اين اساس مراحل و زمان بازگشايي پاكات به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

پاكت‌هاي ارزيابي كيفي (پاكت شماره يك) در جلسه كميته فني و بازرگاني مربوطه بازگشايي و پس از تعيين امتياز مناقصه‌گران، پاكت شماره ۲ مناقصه‌گراني 

كه حد نصاب لازم را كسب نموده‌اند توسط كميسيون مناقصه‌اي كه در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۹ در محل اتاق جلسات كارفرما، واقع در ساختمان ستاد

تشكيل مي‌گردد، بازگشايي خواهد شد. لازم به ذكر است در كميسيون مناقصه مذكور طبق ضوابط مدارك ارزيابي فني و بازرگاني جهت بررسي به كميته مربوطه 

ارجاع و پس از اعلام نظر پاكت “ج” واجدين شرايط در جلسه‌اي كه در ساعت ۱۰/۳۰ مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ در محل اتاق جلسات كارفرما تشكيل مي‌گردد طبق ضوابط 

بازگشايي خواهد شد.

هزينه چاپ و انتشار آگهي در روزنامه  بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص